توسعه روابط ریسک لرزه‌ای برای سیستم‌های پیچیده و تعمیم آن به مسائل مواجه با تهدیدهای هوشمند

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 پژوهشکده مدیریت بحران، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در محاسبات متداول ریسک لرزه‌ای عموماً ارتباط میان پارامترهای اثرگذار به‌صورت زنجیره‌ای دیده می‌شود. این نگاه امکان برقراری مستقیم ارتباط میان حلقه‌های غیرمجاور زنجیره پارامترها را سلب می‌نماید. تحت قید مذکور دامنه استفاده از روابط متداول محاسبه ریسک در مجموعه‌های پیچیده محدود می‌شود. در این تحقیق با بازنویسی روابط محاسبه ریسک لرزه‌ای و ایجاد امکان ارتباط میان حلقه‌های غیرمجاور از پارامترها، امکان افزایش کارایی روابط محاسبه ریسک لرزه‌ای فراهم آمده است. در ادامه با افزودن پارامترهای هوشمندی به معادلات محاسبه ریسک لرزه‌ای، امکان استفاده از روابط مذکور در برآورد ریسک تهاجم‌های هوشمند ایجاد شده است. این افزایش قابلیت با ارائه مثال‌های متعدد برای حالات مختلف مواجهه با تهدیدهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نحوه تعمیم کاربرد چارچوب پیشنهادی برای حالاتی که پارامترهای هوشمندی در طول تهاجم به‌صورت دینامیکی تغییر می‌نماید تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Algermissen, S.T., Rinehart, W.A., Dewey, J., Steinbrugge, K.V., Degenkolb, H.J., Cluff, L.S., McClure, F.E., Gordon, R.F. (1972) A Study of Earthquake Losses in the San Francisco Bay Area: Data and Analysis. U.S. Department of Commerce, Environmental Research Laboratories.
 2. Whitman, R.V., Reed, J.W., and Hong, S.T. (1973) Earthquake damage probability matrices. Proc. Fifth WCEE., Rome, Italy.
 3. Scholl, R.E., Kustu, O., Perry, C.L., and Zanetti, J.M. (1982) Seismic Damage Assessment for High-rise Building. John A. Blume & Associates, Inc.
 4. ATC (1985) Earthquake Damage Evaluation Data for California, ATC-13 Report. Redwood City, CA: Applied Technology Council.
 5. FEMA (1997) NEHRP Guidelines for Seismic Rehabilitation of Buildings, Report FEMA-273. Washington, DC.
 6. Chen, R., Jaiswal, K.S., Bausch, D., Seligson, H., and Wills, C.J. (2016) Annualized Earthquake Loss Estimates for California and Their Sensitivity to Site Amplification. Seis. Res. Let., 87(6), 1363-1372.
 7. de Ruiter, M.C., Ward, P.J., Daniell, J.E., Aerts, J.C.J.H. (2017) Review article: a comparison of flood and earthquake vulnerability assessment indicators. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, 1231-1251.
 8. Gunturi S. and Shah, H. (1993) Building-Specific Earthquake Damage Estimation. Ph.D. Thesis. John A. Blume, Stanford University.
 9. Singhal, A. and Kiremidjian, A.S. (1996) A Method for Earthquake Motion-damage Relationships with Application to Reinforced Concrete Frames, Report No. 119. Stanford, John A. Blume, Stanford University.
 10. Porter, K.A. and Kiremidjian, A.S. (2001) Assembly-Based Vulnerability of Buildings and its Uses in Seismic Performance Evaluation and Risk Management Decision-Making, Technical Report No. 309. John A. Blume, Stanford University.
 11. Cornell, C.A. and Krawinkler, H. (2000) Progress and challenges in seismic performance assessment. PEER Center News, 3(2).
 12. Vamvatsikos, D. and Cornell C.A. (2002) Incremental Dynamic Analysis. Earth. Eng. and Str. Dyn., 31, 491-514.
 13. Aslani, H. and Miranda, E. (2005) Probabilistic Earthquake Loss Estimation and Loss Disaggregation in Buildings, Report No. 157. John A. Blume, Stanford University.
 14. Baker, J.W., and Cornell, C.A. (2005) A Vector-Valued Ground Motion Intensity Measure Consisting of Spectral Acceleration and Epsilon. Earth. Eng. and Str. Dyn., 34(10), 1193-1217.
 15. Baker, J.W., and Cornell, C.A. (2008) Uncertainty propagation in probabilistic seismic loss estimation. Str. Safety, 30, 236-252.
 16. Saadat, S., Camp, C.V., Pezeshk, S. (2014) Seismic performance-based design optimization considering direct economic loss and direct social loss. Eng. Str., 76, 193-201.
 17. Lenin, A. (2015) Reliable and Efficient Determination of the Likelihood of Rational Attacks. Ph.D. Thesis, Tallinn University of Technology, Department of Informatics, Estonia.
 18. American Petroleum Institute (2005) Security Guidelines for the Petroleum Industry. Third Edition.
 19. Norman, T.L. (2010) Risk Analysis and Security Countermeasure Selection. CRC Press.
 20. Baker, J.W., and Cornell, C.A. (2003) Uncertainty Specification and Propagation for Loss Estimation Using FOSM Methods. Pacific Earthquake Engineering Research Center, PEER Report.
 21. Young, C.S. (2010) Metrics and Methods for Security Risk Management. Elsevier.