آسیب‌شناسی رفتار و باورهای عمومی در خصوص زلزله؛ مطالعه موردی: شهر بابل

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 پژوهشکده زلزله‌شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی و ارزیابی میزان آگاهی مردم شهر بابل از لرزه‌خیزی منطقه و آمادگی آنان برای مقابله با این وضعیت صورت گرفته است. بدین‌منظور و برای دستیابی به میزان آگاهی مردم از زلزله‌خیز بودن منطقه، نیازهای ضروری آنان، رفتارهای آنان هنگام وقوع زلزله، آمادگی در برابر آن و متداول‌ترین روش آموزشی دریافت و انتقال مفاهیم مربوط به زلزله و موارد مشابه پرسش‌نامه‌ای در میان مردم شهر توزیع شد. تعداد 426 پرسش‌نامه‌ به روش تصادفی ساده و با سؤال از افراد بالای هجده سال در میدان‌ها، چهارراه‌ها، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بیمارستان‌های شهر (در وقت ملاقات) تکمیل گردید. سپس، پاسخ‌های دریافتی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل آماری اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، 62 درصد پرسش شوندگان، مطالب آموزشی پیرامون زلزله دریافت کرده‌اند ولی 70 درصد از آنها و همچنین 81 درصد از پرسش شوندگان گروه سنی 18-25 سال، بابل را شهری زلزله‌خیز نمی‌دانند و یا اطلاعی از زلزله‌خیز بودن آن ندارند. یکی از دلایل چنین دیدگاهی در نظر مردم بابل در تصور غلط آنان از معنای زلزله‌خیزی ریشه دارد. آنها منظور خود از زلزله‌خیز بودن شهر را، در چندین بار تجربه کردن زلزله در سال و یا رخداد زلزله در این شهر بیان می‌کردند. در نتیجه، آموزش مطالب مربوط به زلزله به همراه آگاهی‌بخشی نسبت به وضعیت لرزه‌خیزی شهر باید به‌منزله اولویت در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Jahangiri, K. (2006) Final report of research project Earthquake and health preparedness analysis of the general public: designing an educational model. Iranian Institute for Health Sciences Research, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR).
 2. Nateghi Elahi, F. (2000) Earthquake Disaster Management in Metropolitans: Earthquake Disaster Management in Iran. Tehran: The international institute of earthquake engineering and seismology (IIEES) (in Persian).
 3. Statistics Center of Iran (1394) Statistical Yearbook of Mazandaran, 1391. Revised April 5, 1394 (in Persian).
 4. Jahangiri, K., Azin, S.A., Mohammad, K. and Rahimi Forushani, A. (2007) Factors Affecting Tehran Residents' Preparedness against Earthquake. Hakim Research Journal, 13(3), 155-164, (in Persian).
 5. Abarquez, I. and Murshed, Z. (2004) Community-Based Disaster Risk Management: Field Practitioners’ Handbook. Thailand: Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC).
 6. Jahangiri, K., Razani, A., Farzadi, F. (2007) The Earth is shaking, are you ready? Journal of Selected Papers in Management (Gozidye modiriat), 68, 55-64 (in Persian).
 7. Atman, CJ., Bostrom, A., Fischhoff, B. and Morgan, M.G. (1994) Designing risk communications: Completing and correcting mental models of hazardous processes (part 1). Risk Anal, 14(5), 779-88.
 8. Bourque, L.B., Reeder, L.G., Cherlin, A., Raven, B.H. and Walton, D.M. (1973) The Unpredictable Disaster in a Metropolis: Public Response to the Los Angeles Earthquake of February, 1971. Final Report Submitted to Defense Civil Preparedness Agency under Contract DAHC20-72-C-0363 48 12D, Survey Research Center, University of California, Los Angeles (UCLA; 144).
 9. McClure, J. and Williams, S. (1996) Community preparedness N, eds. Psychological aspects of disasters: Impact, coping, and intervention. Palmerston North, NZ: Dunmore Press, 237-307.
 10. Vervaeck, A. (2011) Earthquake Preparedness Attitude might have Saved Some Lives (Earthquake Lorca). Available online: http://earthquake-report.com.
 11. Park Min, K., Cheol Park, B. and Ho Yi, W. (2008) The Survey on the Awareness of Residents Who Have Experienced the Earthquake for the First Time in Their Lives: In Case of The Ohdaesan Earthquake in Korea. China: Beijing.
 12. Zafarani, H. and Azizi, GH. (2015) Investigating the level of knowledge and readiness of people against earthquake, Case study: Pakdasht city. Second Conference on Seismology and Earthquake Engineering in Alborz Province.
 13. Mardani, M. and Mafi, M. (2017) Basic, Active and Quaternary Faults of Alborz (2017, August 1 copyright
 14. date). http://www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=596&index=27 (in Persian).
 15. Shahpasandzadeh, M. and Zare, M. (1995) A Preliminary Study of Seismicity, Seismotectonics & Earthquake-Fault Hazard in the Mazandaran Province. Iran publication No: 74-95-7/3 (in Persian).
 16. Nosrati, Sh. (2018) Calculate online sample size with Cochran formula. (2017, April 6 – copyright date).
 17. Available Online: https://www.parsmodir.com/db/research/cochran.php [2018, June 4].