در نظرگیری اثر چشمه اتصال در برآورد دقیق تغییر مکان لرزه ای طبقه در قاب های فولادی خمشی متوسط

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

در آیین­نامه­های طراحی لرزه­ای، بیشینه تغییرمکان نسبی واقعی ناشی از رفتار غیر الاستیک سازه، از حاصل­ضرب تغییرمکان نسبی حاصل از تحلیل الاستیک خطی در ضریب افزایش تغییر مکان(Cd)  برآورد می‌شود. این ضریب با در نظرگیری تغییر مکان‌های غیرخطی اعضای سازه به­دست آمده و مقدار آن تابع نوع سیستم سازه­ای می‌باشد. اثر چشمه اتصال، یکی از عوامل مؤثر در افزایش تغییر مکان­ جانبی طبقات می‌باشد ولی این عامل در برآورد مقدار ضریب Cd لحاظ نشده است. هدف اصلی این مطالعه، درنظرگیری اثر چشمه اتصال در این ضریب برای ساختمان­های دارای قاب خمشی فولادی متوسط می‌باشد. به این منظور، یک ساختمان چهار طبقه، یک‌بار با مقطع I شکل و یک‌بار با مقطع قوطی طراحی شده است. قاب­های خمشی مورد نظر تحت تأثیر 46 رکورد با خصوصیات لرزه­ای متفاوت قرار گرفته و از روش دینامیکی غیرخطی برای تحلیل استفاده شده است. نتیجه این مطالعه نشان می­دهد که صرف‌نظر کردن از اثر چشمه اتصال در سازه با مقطع I شکل و قوطی، باعث می‌شود جابه‌جایی طبقات به‌ترتیب 28 و 16 درصد کمتر از واقع تخمین زده شود. بنابراین بر اساس فرضیات و نتایج حاصل از این تحقیق، باید ضریب Cd موجود در آیین‌نامه‌ها را برای قاب­های خمشی متوسط فولادی دارای این­گونه مقاطع به همین میزان افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accurately Estimaion of Story Drifts of Stell Medium moment Frame Buldings, Considering Panel Zone Effects

نویسندگان [English]

 • Ziba Darabi 1
 • Majid Mohammadi 2
1 University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 IIEES, Tehran, Iran
چکیده [English]

In seismic design codes, the maximum real relative displacement due to nonlinear behavior of the structure is estimated from variation coefficient of the relative linear displacement multiplied by the coefficient of deflection amplification factor (Cd). This coefficient is obtained by considering nonlinear displacement of the members of the structure and depends on the lateral load-resisting system. The previous studies indicate that the panel zone can have a significant effect on the behavior of a frame, and in particular, its lateral displacement. Therefore, to predict the precise behavior of the frame, the effect of the panel zone should be considered, but this factor has not been included in the estimation of the Cd value so far. Therefore, the storey drifts are under-estimated. The main purpose of this study is to consider the effect of the panel zone on Cd for Intermediate Moment Resisting Steel Frames (IMRSF). In this regard, two buildings have been designed based on the Iranian seismic design codes in ETABS software. A 4-story building is designed twice, once by I-section columns, and the other by box section columns. The structure with IPE sections has an IMRSF and, a Concentric Bracing Frame (CBF) with conventional ductility in two main directions. However, the structure of the box section has an IMRSF in both directions. After designing the structures, a flexural frame was selected from both structures and was modeled in the OpenSees Software for two conditions: with and without modeling panel zones. Incremental Dynamic Analyses (IDA) has been performed for 46 ground motion records.
To determine a correction factor for Cd in order to consider the panel zone effects, the ratio of the nonlinear maximum drift that of the model without panel zone effects is calculated for each ground motion. The results of the analyses show that in general, considering the effect of the panel zone in the analytical model, leads to an increase in the maximum drift values and ignoring the effect of the panel zone in the structure with the I or Box sections, causes the displacement of the floors to be 28% and 16% less than actually estimated, respectively. This effect for the structure with IPE sections is greater than Box sections, for its smaller web thickness and thus lower thickness of the panel zone. Therefore, it can be concluded that the thickness of the panel zone plays a key role in the structural response. Finally, it is recommended to increase Cd coefficient of intermediate moment resisting frames as 1.28 and 1.16 for the structures with I-section and Box-sections in their columns, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deflection Amplification Factor
 • Panel Zone
 • Nonlinear Time History Analysis
 • Steel structures
 1. Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) Modeling and Acceptance Criteria for Seismic Design and Analysis of Tall Buildings. PEER/ATC -72-1, October 2010.
 2. Krawinkler, H., Bertero, V.V., Popov, E.P. (1971) Inelastic Behavior of Steel Beam-to-Column Subassemblages. Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.
 3. Bertero, V.V., et al (1973) Further Studies on Seismic Behavior of Steel Beam-to-Column Subassemblages. Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, 105 pages.
 4. Popov, E.P. (1987) Panel zone flexibility in seismic moment joints. Constructional Steel Research, 8, 91-118.
 5. Popov, E.P., Amin, N.R., Louie, J.J.C., & Stephen, R.M. (1985) Cyclic behavior of large beam-column assemblies. Earthquake Spectra, 1(2), 203-238.
 6. Tsai, K.C., Wu, Shiun, Popov, E.P. (1995) Cyclic performance of steel beam-column moment joints. Engineering Structures, 17(8), 596-602.
 7. Krawinkler, H. (1978) Shear in beam-column joints in seismic design of steel frames. Engineering Journal, 15(3).
 8. Le-Wu, L. (1988) Cyclic Behavior of Steel and Composite Joints with Panel Zone Deformation.
 9. Tsai, K.C. (1988) Steel Beam-Column Joints in Seismic Moment Resisting Frames. University of California, 2, 864.
 10. Kim, K. and Engelhardt, M.D. (1995) Development of Analytical Models for Earthquake Analysis of Steel Moment Frames. Ferguson Structural Engineering Laboratory, University of Texas at Austin.
 11. Douglas, A.F. and Seung, Y. (2002) Modeling of steel moment frames for seismic loads. Constructional Steel Research, 58(5-8), 529 -564.
 12. Kim, K.D. and Engelhardt, M.D. (2002) Monotonic and cyclic loading models for panel zones in steel moment frames. Constructional Steel Research, 58(5-8), 605-635.
 13. Mohammadi, M. and Kordbagh, B. (2018) Quantifying Panel Zone Effect on Deflection Amplification Factor. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 27(5).
 14. Mazzoni, S., et al (July 2007) OpenSees Command Language Manual.
 15. Asgarian, B., Sadrinezhad, A., Alanjari, P. (2010) Seismic performance evaluation of steel moment Resisting frames through incremental dynamic analysis. Constructional Steel Research, 66(2), 178-190.
 16. Kordbagh, B. (2015) Considering Effect of Panel Zone, Building Height and Seismicity Level on Progressive Collapse Resistance of Steel Special Moment Resisting Frame. The thesis is presented as part of a master’s degree in Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (in Persian).
 17. Darabi, Z. (2016) Improving the Deflection Amplification Factor Regarding the Effects of Panel Zone in Steel Structures. The thesis is presented as part of a master’s degree in Earthquake Engineering, University of Science and Culture (in Persian).
 18. Uang, C.M. and Maarouf, A. (1994) Deflection amplification factor for seismic design provisions. Structural Engineering, 120(8), 2423-2436.
 19. Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. Standard No. 2800. 4th Edition. Road, Housing and Urban Development Research Center, 2014 (in Persian).
 20. Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER). NGA-West2 on-line ground-motion database tool, Peer ground motion database, Berkeley, USA.
 21. Iranian Design Loads for Buildings Standard No. 6 of national codes for structural design. 3rd Edition, 2012 (in Persian).
 22. ETABS (2013) User’s Manual, Version 13.1.1.
 23. Iranian Steel Design Code Standard No. 10 of national codes for structural design. 4th Edition, 2012 (in Persian).