تأثیر بار قائم، تعداد دهانه و صلبیت اتصال قاب در مدل‌سازی میان‌قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران

چکیده

یکی از روش‌های مرسوم برای مدل‌سازی میان‌قاب که در دستورالعمل‌های بهسازی نیز استفاده شده، استفاده از مدل دستک فشاری معادل است. در این مدل، برای تعیین مشخصات دستک اثر نوع اتصال قاب پیرامونی و بار قائم و همچنین تعداد دهانه‌ی قاب میان‌پر لحاظ نشده است. در تحقیق حاضر، به مطالعه آزمایشگاهی رفتار درون صفحه‌ی هفت قاب‌ فولادی میان‌پر آجری تک‌دهانه و دو دهانه با اتصالات صلب و مفصلی پرداخته شده است. همچنین دو عدد از نمونه‌های آزمایشگاهی تحت اثر هم‌زمان بار جانبی و قائم بر روی تیر قاب میان‌پر قرار گرفته‌اند. در ادامه، مطالعه‌ی جامعی توسط تحلیل‌های پارامتریک بر روی قاب‌های میان‌پر با استفاده از روش المان محدود انجام شد و در پایان نتایج حاصل از تحلیل‌های آزمایشگاهی و عددی بر روی مدل دستک فشاری معادل اعمال شد. نتایج نشان داد که مقاومت و سختی میان‌قاب در قاب‌های با اتصال مفصلی کمتر از آن در قاب‌های با اتصال صلب است که بر این اساس فرمول‌های پیشنهادی نشریه 360 برای این نوع قاب‌ها اصلاح گردید. همچنین نشان داده شد که بار قائم تأثیر قابل‌توجهی بر مشخصات دستک فشاری معادل ندارد. ضمناً برای مدل کردن میان‌قاب‌ها در قاب‌های میان‌پر چند دهانه می‌توان از همان مدل استفاده شده برای میان‌قاب در قاب میان‌پر تک‌دهانه بهره جست.

کلیدواژه‌ها


 1. Standard No 2800 (2014) Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. 4th Revision, Housing and Urban Development Research Center, Iran (in Persian).
 2. Moghaddam, H. (1994) Seismic Design of Masonry Buildings. Sharif University Press (in Persian).
 3. Dowrick, D.J. (1987) Earthquake Resistant Design: for Engineers and Architects. Wiley-Interscience.
 4. Memari, A.M., and Aliaari, M. (2004) Seismic isolation of masonry infill walls. In Structures 2004: Building on the Past, Securing the Future, 1-10.
 5. Aliaari, M. and Memari, A.M. (2005) Analysis of masonry infilled steel frames with seismic isolator subframes. Engineering Structures, 27(4), 487-500.
 6. European Committee for Standardization (CEN) (2004). Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings. Eurocode 8.
 7. U. B. Code (1997) Uniform building code. International Conference of Building Ofï‌cials, USA.
 8. Federal Emergency Management Agency (2000) Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. American Society of Civil Engineers (ASCE).
 9. Council, B. S. S. (2000) Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures. NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program), Washington, DC.
 10. Stafford Smith, and Bryan, (1968) Model test results of vertical and horizontal loading of infilled frames. ACI Structural Journal, American Concrete Institute, Detroit, Michigan, 618-624.
 11. Mehrabi, A.B., Benson Shing, P., Schuller, M.P. and Noland, J.L. (1996) Experimental evaluation of masonry-infilled RC frames. Journal of Structural Engineering, 122(3), 228-237.
 12. Liu, Y. and Manesh, P. (2013) Concrete masonry infilled steel frames subjected to combined in-plane lateral and axial loading–An experimental study. Engineering Structures, 52, 331-339..
 13. CSA-S304 (2004) Design of Masonry Structures. Canada: Mississauga, Ont. Canadian Standards Association.
 14. Masonry Standards Joint Committee MSJC (2008) Building Code Requirements and Specification for Masonry Structures. American Concrete Institute, USA: American Society of Civil Engineers and the Masonry Society.
 15. Murthy, C. and Hendry, A. (1996) Model experiments in load bearing brickwork. Building Science. 1, 289-298.
 16. Mosalam, K.M., White, R.N. and Gergely P. (1997) Static response of infilled frames using quasi-static experimentation. Journal of Structural Engineering, 123, 1462-4169.
 17. Al-Chaar, G., Issa, M. and Sweeney, S. (2002) Behavior of masonry-infilled nonductile reinforced concrete frames. Journal of Structural Engineering, 128, 1055-1063.
 18. Choi, H., Sanada, S., Nakano, Y. and Matsukawa, K. (2017) Diagonal Strut Mechanism of URM Wall Built in RC Frames for Multi Bays. Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake Engineering (16WCEE).
 19. Mainstone, R.J. (1971) On The Stiffness and Strengths of Infilled Frames. Proceedings of the Institution of Civil Engineers (ICE), 49, 57-90.
 20. Riddington, J. (1984) The Influence of Intial Gaps on Infilled Frame Behaviour. ICE Proceedings. 295-310.
 21. Abdul-Kadir and Mohammed Raouf (1974) The Structural Behaviour of Masonry Infill Panels in Framed Structures.
 22. Flanagan R.D. and Bennett, R.M. (1999) In-plane behavior of structural clay tile infilled frames. Journal of Structural Engineering, 125, 590-599.
 23. Standard No 2800 (2005) Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. Third Revision, Building and Housing Research Center, Iran (in Persian).
 24. INBC-Part 6 (2013) Buildings Design Loads. Iranian national building code, part 6. IR (Iran): Ministry of Housing and Urban Development; 2013 (in Persian).
 25. ANSI/AISC ASD-01 (2001) Specification for Structural Steel Buildings, Allowable Stress Design and Plastic Design. American Institute of Steel Construction, Chicago, IL.
 26. Motovali Emami, S.M. and Mohammadi, M. (2016) Influence of vertical load on in-plane behavior of masonry infilled steel frames. Earthquakes and Structures, 11, 609-627.
 27. Motovali Emami, S.M. (2017) Effect of Vertical Load, Number of Bays and Connection Rigidity of the Frame on the Seismic Behavior of Infilled Steel Frames. Ph.D. Thesis, IIEES (in Persian).
 28. FEMA 461 (2006) Interim Protocols for Determining Seismic Performance Characteristics of Structural and Nonstructural Components through Laboratory Testing. Federal Emergency Management Agency.
 29. ASTM C1314 (2014) Standard Test Method for Compressive Strength of Masonry Prisms. West Conshohocken: American Society for Testing and Materials.
 30. ASTM E8/E8M (2009) Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials. ASTM international, West Conshohocken PA.
 31. Lourenço, P.B. and Rots, J.G. (1997) Multisurface interface model for analysis of masonry structures. Journal of Engineering Mechanics, 123, 660-668.
 32. Estekanchi, H.E., Arjomandi, K. and Vafai, A. (2008) Estimating structural damage of steel moment frames by endurance time method. Journal of Constructional Steel Research, 64(2), 145-155.
 33. ASCE (2013) Seismic Rehabilitation of Existing Buildings. ASCE/SEI 41-13. Virginia, American Society of Civil Engineers.
 34. ABAQUS (2014) Theory Manual version 6.14. Habbit Karlsson & Sorensen Inc.
 35. Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision (2014) Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings (No. 360). First Revision, Tehran, Iran (in Persian).
 36. CSI (2010) Integrated Finite Element Analysis and Design of Structures Basic Analysis Reference Manual. SAP2000 V.14.1. Computers and Structures Inc, Berkeley, California, USA.