مدل‌سازی آماری الگوی مهاجرتی رخداد زلزله‌های متوالی در ناحیه زاگرس

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده‌ علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در این تحقیق، الگوی مهاجرت زلزله‌های متوالی رخ داده در ناحیه زاگرس، در بازه زمانی 1976 تا 2019 و برای زلزله‌های با بزرگای مساوی و بیش از 4/5 ریشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور، زمان بین رخداد، فاصله مهاجرت رومرکزی و راستای مهاجرتی زلزله‌های متوالی، برای زلزله‌های با بزرگی‌های مساوی و بیش از 4/5، 5/0 و 5/5 محاسبه شده و توزیع آماری این داده‌ها مورد تحلیل و مدل‌سازی آماری قرار گرفته است. بررسی توزیع آماری زمان بین رخدادی زلزله‌ها حاکی از تطابق خوب این داده‌ها با توزیع‌های آماری گاما و ویبول است. داده‌های فاصله مهاجرتی زلزله‌ها نیز به‌خوبی الگوی کاهشی، مشابه با توزیع زمان بین رخدادی زلزله‌ها را نشان می‌دهد. همچنین، داده‌های روند مهاجرت زلزله‌های متوالی نیز الگویی کاملاً هم‌راستا با روند کلی گسل‌های فعال ناحیه زاگرس را نشان می‌دهد که تأیید کننده این نظر است که فعال شدن قطعات مجزای سیستم‌های گسلی در این ناحیه، نقش اصلی را در توالی زمانی و مکانی رخداد زلزله‌ها ایفا می‌کند. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر برای شناخت بهتر الگوی زمانی- مکانی لرزه‌خیزی در ناحیه زاگرس و تلاشی برای دستیابی به پیش‌بینی زلزله در مقیاسی ناحیه‌ای محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Shearer, P.M. (2009) Introduction to Seismology. 2nd Cambridge University Press, New York.
 2. Keilis-Borok, V.I., Knopoff, L., Rotwain, I.M., and Allen, C.R. (1988) Intermediate-term prediction of occurrence times of strong earthquakes. Nature, 335, 690-694.
 3. Talbi, A., Bellalem, F., and Mobarki, M. (2019) Turkey and adjacent area seismicity forecasts from earthquake inter-event time mean ratio statistics. Journal of Seismology, 23(3), 441-453.
 4. Pasari, S. and Dikshit, O. (2015) Earthquake interevent time distribution in Kachchn, North-western India. Earth, Planets and Space, 67,
 5. Godano, C. (2015) A new expression for the earthquake interevent time distribution. Geophysi-cal Journal International, 202, 219-223.
 6. Hainzl, S., Scherbaum, F., and Beauval, C. (2006) Estimating background activity based on interevent-time distribution. Bulletin of Seismological Society of America, 96(1), 313-320.
 7. Talbi, A., Nanjo, K., Satake, K., Zhuang, J., and Hamdache, M. (2013) Inter-event times in a new alarm-based earthquake forecasting model. Geo-physical Journal International, 194(3), 1823-1835.
 8. Tahernia, N., Khodabin, M., Mirzaei, N., and Eskandari-Ghadi, M. (2012) Statistical models of interoccurrence times of Iranian earthquakes on the basis of information criteria. Journal of Earth System Science, 121(2), 463-474.
 9. Rostami, S., Hashemi, S.N., and Ahmadi, M. (2017) Statistical analysis of the temporal pattern of seismicity in the Zagros region. Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 4(2), 1-14 (in Persian).
 10. Pasari, S. and Dikshit, O. (2018) Stochastic earthquake interevent time modeling from exponentiated Weibull distributions. Natural Hazards, 90(2), 823-842.
 11. Talbi, A. and Yamazaki, F. (2009) Sensitivity analysis of the parameters of earthquake recurrence time power law scaling. Journal of Seismology, 13, 53-72.
 12. Talbi, A. and Yamazaki, F. (2010) A mixed model for earthquake inter-event times. Journal of Seismology, 14, 289-307.
 13. Molchan, G. (2005) Interevent time distribution in seismicity: a theoretical approach. Pure and Applied Geophysics, 162, 135-1150.
 14. Touati, S., Naylor, M., and Main, I.G. (2009) Origin and nonuniversality of the earthquake interevent time distribution. Physical Review Letters, 102, 168501.
 15. Berberian, M. (1981) 'Active faulting and tectonics of Iran.' In: Gupta, H.K., Delany, F.M. (Eds), Zagros Hindukush-Himalaya Geodynamic Evolution. Geodynamics Series, 3, American Geophysical union Washington, DC and Geological Society of America, Boulder, CO, 33-69.
 16. Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, M., Bayer, R., Tavakoli, F., and Chéry, J. (2004) Contemporary crustal deformation and plate kinematics in middle east constrained by GPS Measurements in Iran and Northern Oman. Geophysical Journal International, 157, 381-398.
 17. Falcon, N.L. (1969) 'Problems of the relationship between surface structure and deep displacements illustrated by the Zagros Range.' In: Kent, P.E., Satterthwaite, G.E. and Spencer, A.M. (Eds), Time and Place in Orogeny, 3, Geol. Soc. London, Spec. Publ., 9-22.
 18. Hashemi, S.N. and Baizidi, C. (2018) 2-D Density and Directional Analysis of Fault Systems in the Zagros Region (Iran) on a Regional Scale. Pure and Applied Geophysics, 175, 2753-2768.
 19. Hasanlou, A. and Hashemi, S.N. (2016) A comparison of fault interaction and seismicity migration in the Kazerun fault system (Iran) and the North Anatolian fault system (Turkey) based on the spatiotemporal analysis of earthquakes. The Journal of the Earth and Space Physics, 41(4), 51-67.