بهسازی لرزه ای سیستم‌ خاک-سازه با رفتارگهواره ای غیرارتجاعی به کمک دیواره های دیافراگمی نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

4 استادیار، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در طی دهه های اخیر نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که در نظرگیری امکان حرکات غیرالاستیک گهواره ای فونداسیون در طراحی ها می تواند باعث جلوگیری از تخریب جدی در سازه ها شود. هرچند یکی از نگرانی های بالقوه ای که در خصوص این رویکرد طراحی باید به آن توجه شود میزان بیشینه و نهایی نشست و دوران است. در این تحقیق با استفاده از روش عددی المان محدود به بررسی رفتار سیستم های گهواره ای با در نظرگیری رفتار غیرالاستیک در بستر خاک پرداخته شده است. جهت بهبود عملکرد لرزه ای فونداسیون های گهواره ای روش های مختلف بهسازی بر اساس ضریب اطمینان فونداسیون در برابر بار قایم پیشنهاد شده است. در خصوص فونداسیون هایی با ضریب اطمینان بالا احتمال واژگونی سیستم بر اثر حرکت گهواره ای وجود دارد. از این روی در این تحقیق استفاده از دیواره هایی با سختی کم به عنوان جدا کننده های لرزه ای در نزدیکی فونداسیون ها پیشنهاد شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از دیواره های نرم با کاهش شدت زلزله های وارده بر سیستم گهواره ای باعث کاهش میزان بلندشدگی در فونداسیون می شود. بر این اساس می توان حاشیه اطمینان مناسبی را جهت جلوگیری از واژگونی سیستم های گهواره ای در برابر نیروهای لرزه ای شدید ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 19 خرداد 1400