مطالعه رفتاری اثرات ساختگاه بر متروی کرمانشاه

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

ازدیاد جمعیت کلان‌شهرها منجر به کاهش فضاهای موجود در سطح شهرها شده و تمایل به استفاده از فضاهای زیرزمینی را به دنبال داشته است. موارد فراوانی در مطالعات محققین در سال­های اخیر وجود دارد که اهمیت اثرات تخریبی زلزله را بر سازه­های زیرزمینی را نشان می‌دهد. با توجه به لرزه­خیز بودن شهر کرمانشاه و با استفاده از نرم­افزار آباکوس، اثر زلزله بر ساختگاه تونل متروی کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. گمانه­های BH-7، BH-8 و BH-9 که این گمانه­ها به‌ترتیب در ایستگاه­های میدان آزادی، میدان انقلاب و میدان فردوسی می­باشند، هرکدام به‌طور مجزا در سه‌گام جداگانه ابتدا تحلیل فرکانسی و سپس تحلیل میدان آزاد (بدون تونل) و در نهایت مدل اصلی با مدل‌سازی سازه تونل تحلیل ‌شده‌اند. نتایج حاصله از تحلیل تاریخچه زمانی صورت گرفته در سه گمانه BH-7، BH-8 و BH-9 نشان می‌دهد که بزرگنمایی حداکثر در گمانه BH-9 رخ می‌دهد که بحرانی‌ترین گمانه از لحاظ بزرگنمایی امواج دریافتی در سطح زمین می­باشد. با توجه به نتایج حاصله می­توان نتیجه گرفت که نوع خسارات وارده بر پوشش تونل بر اثر بارگذاری لرزه­ای وابسته به نوع خاک محیط، محتوای فرکانسی و شدت زلزله وارده بر تونل، میزان بزرگنمایی ایجادشده در مقطع خاک، میزان سربار تونل و مقاومت مصالح تشکیل‌دهنده پوشش بتنی تونل می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Pakbaz, M.C. and Yareevand, A. (2005) 2-D analysis of circular tunnel against earthquake loading. Tunnelling and Underground Space Technology, 20(5), 411-417.
2. Mylonakis, G. and Gazetas, G. (2000) Seismic soil-structure interaction: beneficial or detrimental? Journal of Earthquake Engineering, 4(03), 277-301.
3. Wang, J.N. (1993) Seismic Design of Tunnels: A State-of-the-art Approach. Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas, Inc. http://www.pbworld.com/ pdfs/publications/monographs/wang.pdf.
4. Penzien, J. (2000) Seismically induced racking of tunnel linings. Int. J. Earthquake Eng. Struct. Dyn., 29, 683-691.
5. Nath, S.K. and Thingbaijam, K.K.S. (2011) Assessment of seismic site conditions: a case study from Guwahati city, Northeast India. Pure and Applied Geophysics, 168(10), 1645-1668.
6. Baziar, M.H., Ghalandarzadeh, A., and Rabeti Moghadam, M. (2015) Tehran Subway Tunnel effect on the seismic response of the ground surface with linear soil behavior: an experimental and numerical study. Jornal of Earthquake Science and Engineering, 2(3), (in Persian).
7. Drucker D.C. and Prager W. (1952) Soil mechanics and plastic analysis for limit design. Quarterly of Applied Mathematics, 10(2), 157-165.
8. Lubliner, J., Oliver, J., Oller, S., and Onate, E. (1989) A plastic-damage model for concrete. International Journal of Solids and Structures, 25(3), 299-326.
9. Saedi Darian, A. and Arabzade, H. (2011) Abaqus Comprehensive Guide. Angize Press (in Persian).
10. Final Geotechnical Report of Kermanshah Subway, Line one (in Persian).
11. Chopra, A.K. (1995) Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering (B. Stenquist, Ed). United States of America: Prentice-Hall. ISBN 0-13-855214-2.
12. Hibbitt, Karlsson, and Sorensen (1998) ABAQUS/Standard: User's Manual (Vol. 1). Hibbitt, Karlsson & Sorensen.