برخی ملاحظات پیرامون مدل ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استاد، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

با توجه به جمع‌آوری اطلاعات معتبر ژئوتکنیک در شهر اراک‌‌‌‌، ‌مدل‌سازی آبرفت در این منطقه انجام و مطالعات تحلیل دینامیکی آبرفت ‌به‌صورت ‌یک‌بعدی خطی معادل و دو بعدی با استفاده از روش‌‌های عددی انجام و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است‌‌‌‌‌‌. ‌‌با توجه به تغییرات فرکانس طبیعی خاک در راستاهای مورد مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که در ‌‌ایستگاه‌های با فرکانس طبیعی ساختگاه کمتر‌‌‌‌‌‌، ضخامت رسوبات کمی بیشتر و یا نرم بودن رسوبات کمی بیشتر و یا سنگ کف کمی پایین‌تر (در عمق بیشتری) از ایستگاه‌‌هایی است که دارای فرکانس طبیعی بزرگ‌تری هستند‌‌، همچنین با مشاهده نمودار‌‌های حاصل شده در راستای شمال غربی- جنوب شرقی‌‌‌‌، پریود طبیعی حاصل از تحلیل دینامیکی ‌یک‌بعدی در مقایسه با تحلیل دو بعدی حداکثر 25 درصد اختلاف دارد که اختلاف‌ این موضوع می‌تواند ناشی از ‌‌تأثیر در نظر گرفتن توپوگرافی در تحلیل دو بعدی باشد‌‌‌‌‌‌. ‌‌این در حالی است که در راستای شمال شرقی- جنوب غربی‌‌‌‌، نتایج با یکدیگر نسبتاً تطابق دارد که رفتار ‌یک‌بعدی ساختگاه در این مسیر را نشان می‌دهد‌‌‌‌‌‌. ‌‌همچنین به لحاظ ‌‌طبقه‌بندی تیپ خاک بر مبنای سرعت موج برشی 30 متر فوقانی مطابق ‌‌آیین‌نامه 2800 نوع خاک در شهر اراک گزارش شده است‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Haeri, M. and Sharafi, H. (2000) Seismic zonation of the city of Qazvin due to the impact of site conditions. Geosciences Journal, Eighth Edition Number 38 ‌‌(in Persian)‌‌‌‌. ‌‌
 2. ‌‌‌‌Bravo, M‌‌‌‌‌‌.‌‌A‌‌‌‌‌‌. and ‌‌Sanchez-Sesma, F‌‌‌‌‌‌.J‌‌‌‌‌‌. (1990) Seismic Response of Alluvial Valleys for Incident P, Sv and Rayleigh Waves. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, ‌‌9(1).
 3. ‌‌‌‌‌‌Sanchez-Sesma, F‌‌‌‌‌‌.J‌‌‌‌‌‌., ‌‌Ramos-Martinez, J‌‌‌‌‌‌. and Campill, M‌‌‌‌‌‌. (1993) An indirect boundary element method applied to simulate the seismic response of alluvial valleys for incident p, s and rayleigh waves. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 22, 279-295‌‌‌‌. ‌‌
 4. ‌‌Gatmiri, B‌‌‌‌‌‌. and ‌‌Arsonb, B.C‌‌‌‌‌‌. (2008) Seismic site effects by an optimized 2d Be/Fe Method Ii‌‌‌‌‌‌. quantification of site effects in two-dimensional sedimentary valleys. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, 646-661 (in Persian)‌‌‌‌. ‌‌
 5. ‌‌Kamalian, M‌‌‌‌.‌‌, Sohrabibidar, A‌‌‌‌., and Razmkhah, A. (2007) Solving wave propagation problems in two-dimensional linear environments in space using a combination of finite element and boundary component methods, Amirkabir, ‌‌64, ‌‌11-1 (in Persian)‌‌‌‌. ‌‌
 6. ‌‌Kamalian, M‌‌‌‌., Jafari, M‌‌‌‌.K‌‌‌‌‌‌.‌‌, and Three Wonders, A‌‌‌‌. (2007) Seismic behavior of two-dimensional half-sinus hills against invasive waves of Ghaem. Esteghlal Magazine, ‌‌1, ‌‌130-109‌‌ ‌‌(in Persian)‌‌‌‌. ‌‌
 7. ‌‌Kamalian, M‌‌‌‌. and Sohrabibidar, A‌‌‌‌. ‌‌(2008) Seismic behavior of two-dimensional half-sinus hills against SV waves. Esteghlal Journal, 36(1), 109-130 (in Persian)‌‌‌‌. ‌‌
 8. ‌‌Panji, M‌‌‌‌.‌‌, Kamalian, M‌‌‌‌.‌‌, Asgarimarnani, J‌‌‌‌.‌‌, and Jafari, M‌‌‌‌.‌‌K‌‌‌‌‌‌. ‌‌(2013) Technical literature review on seismic analysis of topographic complications against SH waves. JSEE Journal, 15(4), 1-15 (in Persian)‌‌‌‌. ‌‌
 9. Haghshenas, E., Hamzeloo, H., and Ghazinezhad, S. (2013) Arak Seismic Microzonation Report. IIEES, Tehran, Iran (in Persian).
 10. ‌‌Raeisizadeh, M‌‌‌‌‌‌. ‌‌(2019) Evaluation of Seismic Geotechnical Behaviour on Semi of Arak City. Ph.D. Thesis (in Persian)‌‌‌‌.
 11. ‌‌Hashash, Y‌‌‌‌.‌‌M‌‌‌‌.‌‌A‌‌‌‌., Groholski, D‌‌‌‌‌‌.R‌‌‌‌.‌‌, Phillips, C‌‌‌‌‌‌.‌‌A‌‌‌‌.‌‌, and Park, D‌‌‌‌‌‌. ‌‌(2009) Deepsoil V5, User Manual and Tutorial. University of Illinois at Urbana-Champaign‌‌‌‌. ‌‌
 12. Visone, C., Bilotta, E., and Santucci de Magistris, F. (2008) Remarks on site response analysis by using plaxis dynamic module. Plaxis Bulletin, 23, 14-18.
 13. ‌‌Jafari, M‌‌‌‌.K‌‌‌‌‌‌., Bakhshayesh, M‌‌‌‌.K‌‌‌‌.‌‌, Sohrabi, A‌‌‌‌.‌‌,    and Razmkhah, A‌‌‌‌. ‌‌(2002) Seismic geotechnical properties of south of Tehran alluviums‌‌‌‌‌‌. ‌‌Earth Sciences, 11(46-45), 92-104‌‌‌‌. ‌‌
 14. ‌‌Ehsani, N‌‌‌‌., Ghaemmaghamian, M‌‌‌‌.‌‌, Fazlavi, M‌‌‌‌.‌‌, and Haghshenas, E‌‌‌‌. ‌‌(2018) ‌‌Investigation of site effects using empirical method And numerical       in Karaj. Engineering Geology Journal, 11(1),   Spring 1 ‌‌(in Persian).
 15. ‌‌Sohrabibidar, A‌‌‌‌. and Jasempor, L‌‌‌‌.‌‌ (2014) Investigating the effect of deep alluvils on one-dimensional seismic response in Qom‌‌‌‌‌‌. ‌‌Journal of Physics of Earth and Space, 39(3), ‌‌(in Persian).