اثر مؤلفه دورانی شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای حوزه نزدیک گسل بر رفتار دیوار‌های پایه-گهواره‌ای مرکزگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

سیستم‌های نوین باربر جانبی مرکزگرا، با متمرکز کردن خرابی‌ها در اعضای فیوز، باعث کاهش هزینه‌های تعمیر شده و امکان بهره‌برداری بدون وقفه را فراهم می‎نمایند. دیوار برشی بتنی مرکزگرای گهواره‌ای جزء این سیستم‌ها محسوب می‌شود. در تحقیق حاضر، رفتار دیوارهای پایه-گهواره‌ای مرکزگرا تحت 25 شتاب‎نگاشت نزدیک گسل پالس مانند بررسی شد. اثر شتاب‌نگاشت‌های مزبور بر روی سازه‌ها در دو حالت با و بدون مؤلفه دورانی زلزله موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور مقایسه و در نظر گرفتن مؤلفه‌های دورانی، شش ترکیب بارگذاری لرزه‌ای در نظر گرفته‌شده است. برای تحلیل‌ تاریخچه-زمانی غیرخطی، سازه‎های دارای 4، 8، 12، 16 و 20 طبقه انتخاب شدند. مدل‌سازی‎ها در نرم‌افزار OpenSees به‌صورت دوبعدی انجام شدند. نتایج نشان داد لحاظ مؤلفه دورانی زلزله می‌تواند پاسخ‌های سازه را افزایش دهد. به‌طوری‌که حداکثر شتاب، جابجایی نسبی، خمش، برش طبقات، جابجایی نسبی پسماند بام و نسبت تنش حداکثر کابل به ترتیب برابر با 24.6، 9.3، 10.4، 9.6، 623 و 11 درصد با لحاظ مؤلفه دورانی زلزله به صورت حداکثر، افزایش‌یافته است. در سیستم‌های دیوار پایه-گهواره‌ای موردبررسی، حداکثر جابجایی پسماند برابر با 0.01 درصد بود. در پایان می‌توان گفت در سیستم‌های پایه‌-گهواره‌ای مرکزگرا، زاویه شتابنگاشت با مؤلفه گهواره‌ای حداکثر نسبت به زاویه شتابنگاشت با مؤلفه افقی حداکثر، ممکن است پاسخ‌های بیشتری را ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 شهریور 1400