ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﯽ بر روی جابه‌جایی افقی و قائم تپه‌های ﻧﻴﻢ‌ﺳﻴﻨﻮﺳﯽ تحت برخورد ﺍﻣﻮﺍج ﺭﯾﮑﺮ

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

چکیده

این پژوهش مطالع ه­ای است روی رفتار لرزه‌ای تپه ­های نیم‌سینوسی شکل که در معرض امواج برشیِ قائمِ ریکر قرار گرفته‌اند. برای مدل‌سازی از نرم‌افزاری که بر مبنای روش تفاضل محدود می‌باشد، استفاده شده است. چون تمرکز بر روی تأثیرات توپوگرافی است، از پارامتر ضریب شکل (نسبت ارتفاع به نیم‌پهنای تپه) و پارامترهای زمین به‌عنوان متغیر استفاده شده است. رفتار محیط مدل‌سازی الاستیک خطی در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه تپه ­های شبه‌سینوسی با ضریب شکل های متفاوت (0/1، 0/4 و 0/8)، در زمین با جنس­ های متفاوتِ تیپ I، II و III (که تفاوت آنها طبق استاندارد 2800 در چگالی و سرعت موج برشی در محیطِ پیوسته است) مدل شده‌اند که هرکدام از آنها تحت موج ریکر با فرکانس ثابت قرار گرفته‌اند. در این تحقیق جابه‌جایی‌های افقی و عمودی برای نقاط مختلف روی تپه  محاسبه شده­ اند. همچنین بزرگنماییِ جابه‌جایی با توجه به مدل میدان آزاد به دست آمده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی این مطلب است که با افزایش ضریب شکل، هم جابه‌جایی افقی و هم جابه‌جایی قائم و درنتیجه بزرگنمایی در تمام موارد افزایش می­ یابد. همچنین از نمودارهای حاصله می­ توان دریافت که با تغییر جنس زمین از تیپ I به تیپ II جابه‌جایی­ ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Kramer S.L. (1996) Geotechnical Earthquake Engineering. Chapters: 2, 3, 5, 7, and 8, and Appendix A.
 2. Trifunac, M.D. and Hudson, D.E. (1971) Analysis of the Pacoima dam accelerogram San Fernando, California, earthquake of 1971. Bulletin of the Seismological Society of America, 61(5), 1393-1411.
 3. Boore, D.M. (1973) The effect of simple topography on seismic waves: implications for the accelerations recorded at Pacoima Dam, San Fernando Valley, California. Bulletin of the Seismological Society of America, 63(5), 1603-1609.
 4. Spudich, P., Hellweg, M., and Lee, W.H.K. (1996) Directional topographic site response at Tarzana observed in aftershocks of the 1994 Northridge, California, earthquake: implications for mainshock motions. Bulletin of the Seismological Society of America, 86(1B), S193-S208.
 5. Naganoh, M., Kagami, H., and Muratami, H. (1993) 'Effects of surface and subsurface irregularities'. In: Earthquake Motions and Ground Conditions. The Architectural Institute of Japan, Tokyo.
 6. Boore, D.M. (1972) A note on the effect of simple topography on seismic SH waves. Bulletin of the Seismological Society of America, 62(1), 275-284.
 7. Bouchon, M. (1973) Effect of topography on surface motion. Bulletin of the Seismological Society of America, 63(2), 615-632.
 8. Pedersen, H., Le Brun, B., Hatzfeld, D., Campillo, M., and Bard, P.Y. (1994) Ground-motion ampli-tude across ridges. Bulletin of the Seismological Society of America, 84(6), 1786-1800.
 9. Takenaka, H., Kennett, B.L.N., and Fujiwara, H. (1996) Effect of 2-D topography on the 3-D seismic wavefield using a 2.5-D discrete wavenumber-boundary integral equation method. Geophysical Journal International, 124(3), 741-755.
 10. Kamalian, M., Gatmiri, B., and Sohrabi-Bidar, A. (2003a). On time-domain two-dimensional site response analysis of topographic structures by BEM. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 5(2), 35-45.
 11. Kamalian, M., Jafari, M.K., Sohrabi-bidar, A., Razmkhah, A., and Gatmiri, B. (2006) Time-domain two-dimensional site response analysis of non-homogeneous topographic structures by a hybrid BE/FE method. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 26(8), 753-765.
 12. Sohrabi-Bidar, A. (2008) Seismic Behavior Assessment of Surface Topographies Using Time-Domain 3D Boundary Elements Method. Ph.D. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Iran.
 13. Sohrabi-Bidar, A., Kamalian, M., and Jafari, M.K. (2009) Time-domain BEM for three-dimensional site response analysis of topographic structures. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 79(12), 1467-1492.
 14. Sohrabi-Bidar, A., Kamalian, M., and Jafari, M.K. (2010) Seismic response of 3-D Gaussian-shaped valleys to vertically propagating incident waves. Geophysical Journal International, 183(3), 1429-1442.
 15. Sohrabi-Bidar, A., Kamalian, M., and Jafari, M.K. (2011) Seismic waves scatteringin three-dimensional homogeneous media using time-domain boundary element method. Earth and Space Physics, 38, 23-40.
 16. Assimaki, D. and Gazetas, G. (2004) Soil and topographic amplification on canyon banks and the 1999 Athens earthquake. Journal of Earthquake Engineering, 8(01), 1-43.
 17. Wang, Y. (2015) Frequencies of the Ricker wavelet. Geophysics, 80(2), A31-A37.
 18. Nazari, A., Baziar, M., and Shahnazari, H. (2010) Seismic effects of two-dimentional semi-sine shaped hills on ground motion response Journal of Geotechnical Engineering, 15.