محاسبه طیف طراحی برای انواع مختلف خاک در ایران، بر اساس داده های نزدیک گسل و مقایسه آن با آیین نامه 2800

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جمعیت هلال‌احمر استان تهران و دانشجوی دکتری ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی، گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 استادیار، گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زلزله ­های نزدیک گسل نسبت به زلزله ­های دور از گسل دارای خصوصیات متفاوتی می ­باشند. در سال­های اخیر در آیین ­نامه ­های مختلف اثرات ناشی از زلزله ­های دور و نزدیک به صورت جداگانه بررسی شده است. مطالعه حاضر نتایج بررسی 214 شتاب‌نگاشت به‌دست‌آمده از زمین‌لرزه‌های کم‌عمق پوست ه­ای رخ داده با فاصله کانونی کمتر از 80 کیلومتر از گسل مسبب، جهت تعیین طیف طرح در ایران و مقایسه آن با طیف طرح آیین‌نامه 2800 را نشان می ­دهد. این شتاب‌نگاشت‌ها از زمین­ لرزه­ های بزرگ ایران، آمریکا و اروپا جمع ­آوری و پردازش شده ­اند.  پس از محاسبه طیف پاسخ، طیف طراحی از میانگین طیف پاسخ شتاب‌نگاشت‌ها برای هر چهار نوع خاک (I، II، III، IV) ارائه شده در آیین‌نامه 2800 محاسبه شد. برای مقایسه نتایج این مطالعه با آیین‌نامه رکوردهایی با بزرگای بیشتر از 5/5 و فاصله رو مرکزی کمتر از 80 کیلومتر انتخاب شد و همچنین پارامتر میرایی 5 درصد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می ­دهد که طیف طراحی هر دو مؤلفه خاک نوع یک تا سه در این مطالعه تا پریود 0/39 ثانیه با طیف طراحی آیین‌نامه همخوانی دارد درحالی‌که در پریودهای بالاتر از 0/39 ثانیه طیف طرح آیین‌نامه بالاتر از طیف طرح این مطالعه قرار می‌گیرد. از طرفی طیف طرح مؤلفه قائم خاک نوع IV بالاتر از طیف طرح آیین‌نامه قرار گرفته است که این می­ تواند به دلیل تعداد کم رکوردهای این نوع خاک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Berberian, F. and Berberian, M. (1981) 'Tectono-plutonic episodes in Iran'. In: Zagros Hindu Kush Himalaya Geodynamic Evolution, 3, 5-32.
 2. Ghodrati Amiri, G., Manouchehri Dana, F., and Sedighi, S. (2008) Determination of design acceleration spectra for different site conditions, magnitudes, safety levels and damping ratios in Iran. International Journal of Civil Engineering, 6(3), 184-197.
 3. Kuribayashi, E., et al. (1972) Effects of seismic and subsoil conditions on earthquake response spectra. Int. Conf. on Microzonation.
 4. Newmark, N.M., Hall, W., and Mohraz, B. (1973) A Study of Vertical and Horizontal Earthquake Spectra. Report WASH-1255, Directorate of Licensing, US Atomic Energy Commission, 28-48.
 5. Nourzadeh, D., Ebad-Sichani, M., and Takada, S. (2013) Site-specific approach for seismic design spectra in Iran, based on recent major strong ground motions. Geotechnical and Geological Engineering, 7(1), 69-74.
 6. Anderson, J.C. (1989) Dynamic Response of Buildings. Van Nostrand Reinhold.
 7. Cornell, C.A. (1968) Engineering seismic risk analysis. Bulletin of the Seismological Society of America, 58(5), 1583-1606.
 8. Newmark, N.M. and Hall, W.J. (1969) Seismic design criteria for nuclear reactor facilities. Proceedings of the 4th World conference on Earthquake Engineering.
 9. Housner, G. (1970) Design Spectrum, Chapter 5 in Earthquake Engineering. Edited by RL Wiegel. Prentice-Hall.
 10. Newmark, N. and Hall, W. (1982) Earthquake Spectra and Design. Earthquake Eng. Research Institute, Berkeley, CA.
 11. Mohraz, B. (1976) A study of earthquake response spectra for different geological conditions. Bulletin of the Seismological Society of America, 66(3), 915-935.
 12. Elnashai, A.S. and Di Sarno, L. (2008) Fundamentals of Earthquake Engineering. Wiley New York.
 13. Elgamal, A. and He, L. (2004) Vertical earthquake ground motion records: an overview. Journal of Earthquake Engineering, 8(05), 663-697.
 14. Boore, D.M., Stephens, C.D., and Joyner, W.B. (2002) Comments on baseline correction of digital strong-motion data: Examples from the 1999 Hector Mine, California, earthquake. Bulletin of the Seismological Society of America, 92(4), 1543-1560.
 15. Trifunac, M. and Lee, V. (1979) Automatic Digitization and Processing of Strong-Motion Accelerograms. Part I. Automatic Digitization. Report No. 79-15 I. University of Southern California, Los Angeles (USA), Dept. of Civil Engineering.
 16. Goldstein, P., et al. (2003) SAC2000: Signal processing and analysis tools for seismologists and engineers. The IASPEI International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology, 81, 1613-1620.
 17. Zare, M. (2004) Strong Motion Data of the 1994-2002 Earthquakes in Iran: A Catalogue of 100 Selected Records with Higher Qualities in the Low Frequencies.
 18. Zaré, M. (2007) Spectral demand curves based on the selected strong motion records in Iran. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 9(3), 111-123.