توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد سیستم در تاب‌آوری بافت‌های دارای ارزش تاریخی- تجاری (بازارهای سنتی) در برابر زلزله؛ مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

وقوع زلزله در بافت­های تاریخی با ارزش تجاری نظیر بازارهای سنتی،     می­تواند تبعات گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد. با این حال، مطالعات جامع اندکی در خصوص آسیب‌پذیری و مدیریت بحران بازارهای تاریخی در برابر زلزله انجام شده است. در این مقاله با هدف ارزیابی تاب­آوری بافت­های تاریخی دارای ارزش تجاری در برابر زلزله، مدل جدیدی بر مبنای ترکیب ابعاد، شاخص­ها و زیرشاخص‌های مرتبط با تاب‌آوری ارائه شده است. بدین‌منظور بعد فرهنگی- تاریخی در کنار ابعاد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت و شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مؤثر در این پنج بعد تعیین و میزان اهمیت آنها بر اساس تحلیل سلسله‌مراتبی محاسبه شد. در این راستا کمّی‌سازی پارامترهایی که ماهیت کیفی دارند، بر اساس منطق فازی انجام گرفته و در مدل وارد شده است. مدل ارائه شده قادر است عملکرد سیستم را در پنج بعد که شامل 17 شاخص و 50 زیرشاخص است به تفکیک مکانی برای بخش­های مختلف بازارها به‌طور نسبی محاسبه نماید. همچنین با استفاده از این مدل می­توان مداخلات لازم را به‌منظور ارتقای تاب­آوری بخش­های مختلف بازارها تعیین نمود. مدل معرفی شده سپس به‌صورت موردی به‌منظور تعیین عملکرد سیستم در تاب‌آوری لرزه‌ای بازار تاریخی تبریز در شاخص‌ها و ابعاد پیشنهاد شده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بر اساس تفکیک مکانی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Adelzadeh, A. (2016). Social dimensions of bazaar      in historical cities of Iran: The Tabriz bazaar. The International Journal of Engineering Andof Engineering and Science (IJES), 5(5), 36-44.
Adger, W.N. (2000). Social and ecological resilience: are they related? 24(3), 347-364.
Alighadr, S., Fallahi, A., Kiyono, J., Fitrasha, N.R., & Miyajima, M. (2012). Emergency evacuation during a disaster, study case: “Timche Muzaffariyye–Tabriz Bazaar” Iran. 15th World Conference on Earthquake Engineering. Lisbon.
Amini Hosseini, K. (2013). Golestan palace, Tehran bazaar and their surrounding old urban fabrics in Tehran. Proceedings of UNESCO Chair Programme on Cultural Heritage and Risk Management, International Training Course on Disater Risk Management of Cultural Heritage.
Asadzadeh Tarebari, S., & Amini Hosseini, K. (2020). Earthquake risk–management model for historic commercial urban fabrics. Natural Hazards Review, 21(2), 05020002.
Coburn, A.W., Spence, R., & Pomonis, A. (1992). Factors determining human casualty levels in earthquakes: mortality prediction in building collapse. Proceedings of the 10th World Conference on Earthquake Engineering. Balkema Rotterdam.
Cutter, S.L., Burton, C.G., & Emrich, C.T. (2010). Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 7(1). doi:10.2202/1547-7355. 1732
JICA. (2004). The Comprehensive Master Plan Study on Urban Seismic Disaster Prevention and Management for the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran. Tehran: Japan International Cooperation Agency, Tehran disaster Mitigation and Management Center, GE, JR, 04-039.
Khazai, B., Bendimerad, F., Cardona, O.D., Carreño, M.L., Barbat, A.H., & Buton, C.G. (2015). A Guide to Measuring Urban Risk Resilience: Principles, Tools and Practice of Urban Indicators. The Philippines: Earthquakes and Megacities Initiative (EMI).
Lotfizadeh, A. (1996). Fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy systems: selected papers by Lotfi A Zadeh (Vol. 21). World Scientific.
Mansouri, B., Ghafory-Ashtiany, M., Amini Hosseini, K., Nourjou, R., & Mousavi, M. (2010). Building seismic loss model for Tehran. Earthquake Spectra, 26(1), 153-168.
Ministry of Cultural Heritage, T.a. (2009). EXECUTIVE SUMMARY: TABRIZ HISTORICAL BAZAAR COMPLEX. UNESCO World Heritage Convention Nomination of Properties for Inclusion on The World Heritage List. Tehran: Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts.
Ministry of Roads and Urban Development. (2009). Seismic microzonation studies of Tabriz city. East Azerbaijan Roads and urban development organization, Tehran Padir Consulting engineers.
Moaddab, R., & Amini Hosseini, K. (2020). An investigation on effective dimensions and indicators in measuring resilience of historic-commercial urban fabrics against earthquake with a special view to traditional Bazaars. Journal of Environment Hazard Management, 7(3). doi:265-280.10.22059/JHSCI.2020. 308455.588
Moaddab, R., Amini Hosseini, K., & Seyedrezaei, M. (2023). A holistic approach for evaluating the system performance and earthquake resilience in historic-commercial urban fabrics. Natural Hazards: Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 116(1), 1261-1289. doi:10.1007/s11069-022-05720-1
Ostadtaghizadeh, A., Ardalan, A., Paton, D., Khankeh, H., & Jabbari, H. (2016). Community disaster resilience: a qualitative study on Iranian concepts and indicators. Natural Hazards, 83(3), 1843-1861.
Pourjafar, M., Nazhad Ebrahim, A., & Ansari, M. (2013). Effective factors in structural development       of Iranian historical bazaars case study: Tabriz Bazaar. J. Basic Appl. Sci. Res., 3(2), 272-282.
Razavi, H.S. (2012). The critical role of open space     in hazard mitigation (earthquake) in traditional commercial spaces: A case study-Qazvin old bazaar. WIT Transactions on Information and Communication Technologies, 44, 437-448.
Razeghi, A., & Derakhshani, N. (2017). Physical and functional resilience of Tehran historical Bazaar. Journal of Conservation and Architechture in Iran (in Persian), 7(13), 135-151.
Renschler, C.S., Frazier, A.E., Arendt, L.A., Cimellaro, G.P., Reinhorn, A.M., & Bruneau, M. (2010). A Framework for Defining and Measuring Resilience at the Community Scale: The PEOPLES Resilience Framework. Buffalo: MCEER.
Shaw, R., & Team, I. (2009). Climate disaster resilience: focus on coastal urban cities in Asia. Asian Journal of Environment and Disaster Management, 1(1), 101-116.
Tierney, K., & Bruneau, M. (2007). Conceptualizing and measuring resilience: A key to disaster loss reduction. TR news(250).
Vahabzadeh, M. (2015). An analysis on Importance of urban management based on indicators of historical fabrics case study: Tabriz historical fabric. International Conference on Modern Research in Civil Engineering Architecture, Urban Developement, 1.
Yücel, G., & Arun, G. (2010). Istanbul grand bazaar evacuation system vulnerability assessment. Advanced Materials Research Trans Tech Publications Ltd, 133, 611-616.
Zangi Abadi, A., Alizadeh, J., & Ranjbarnia, B. (2012). Strategic planning for organizing of Iranian traditional Bazaars (Case study: Tabriz traditional Bazaar). Jounnal of Research on Iranian Islamic City (in Persian), 2(7), 13-26.