ملاحظاتی درباره وضعیت ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استاد، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه صنعت آب و برق، اصفهان، ایران

چکیده

شهر اصفهان یکی از بزرگ‌ترین شهرهای ایران و جهان از لحاظ جمعیتی و صنعتی بوده و دارای میراث تاریخی و فرهنگی می‌باشد. متأسفانه در این منطقه از حیث شهرت به ایمن بودن در برابر زلزله، مطالعات بررسی اثر ساختگاه در برابر امواج لرزه‌ای بسیار اندک انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از به‌کارگیری روش‌های تحلیل عددی یک‌بعدی و دو بعدی و استفاده از نتایج میکروترمور، مطالعات ژئوتکنیک و لرزه‌زمین‌ساخت، بررسی منطقه اصفهان در دو راستای شمال- جنوب (هم‌راستا با تغییرات توپوگرافی شهر) و شرق- غرب هم‌راستا با مسیر رودخانه زاینده‌رود انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد رفتار اثر ساختگاه اصفهان را در راستای شمال- جنوب که همراه با تغییرات توپوگرافی می‌باشد به‌صورت دو بعدی و راستای شرق – غرب را با ملاحظاتی می‌توان به‌صورت یک‌بعدی در نظر گرفت. همچنین نتایج نشان می‌دهد برای یک نقطه مشخص رفتار دو راستا نتایج متفاوتی را ارائه می‌کنند، بنابراین لازم است در تحلیل‌ها این مورد در نظر گرفته شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد فرکانس طبیعی شهر اصفهان از 0/8 تا 11 هرتز به ترتیب از سمت نواحی جنوبی شهر به سمت شمال دشت اصفهان تغییر می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. Hashemi, H. (2010) The Influence of Local Soil Conditions on Seismic Ground Motions in Esfahan. M.Sc. Thesis (in Persian).
 2. Kamalian, M. and Sohrabibidar, A. (2008) Seismic behavior of two-dimensional half-sinus hills against SV waves. Esteghlal Journal, 36(1), 109-130.
 3. Panji, M., Kamalian, M., Asgarimarnani, J., and Jafari, M.K. (2013) Technical literature review on seismic analysis of topographic complications against SH waves. JSEE, 15(4), 1-15.
 4. TC4 (1999) Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards. Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering.
 5. Zaminfanavaran Consultant Co. (2009) Geotechnical Studies on Line-1 of Esfahan Urban Train.
 6. Azmonefoolad Consultant Co. (2015) Geotechnical studies on Line-2 of Esfahan urban train.
 7. Hashemi, H. (2019) Evaluation of Seismic Geotechnical Behavior on Semi of Esfahan City. Ph.D. Thesis (in Persian).
 8. Khademalfoghara, N. (2009) Estimation of Probabilistic Earthquake Risk for Isfahan. Sc. Thesis (in Persian).
 9. Ambraseys, N.N. (1978a) Middle East-a reappraisal of seismicity. The Quarterly Journal of Engineering Geology, 11(1), 19-32.
 10. Brinkgreve, R.B. (2002) Plaxis 2D Version 8.4: Reference. Scientific and Dynamic Manuals, Lisse, Balkema.

 EduPro Civil System, Inc., ProShake (1998) Ground Response Analysis Program by EduPro Civil System, Inc., Redmond, Washington.

 1. Lysmer, J. and Kulmeter, R.L. (1969) Finite dynamic model for infinite media. ASCE J. of the Eng. Mech. Div., 850-877.
 2. Das, B.M. (1995) Fundamental of Soil Dynamics. Elsevier.
 3. Dey, A. (2011) Calibration of a PLAXIS finite element dynamic model: effect of domain width and meshing Schemes/AES. 3rd Indian Young Geotechnical Engineers Conference: 3IYGEC, Indian Geotechnical Society, New Delhi.
 4. Kovacs, W.D., Seed, H.B., and Idriss, I.M. (I971) Studies of seismic response of clay banks. Soil Mech. Found. Div., ASCE (97-SM2), 441-455.
 5. Kamalian, M., Mohazzab, K., Sohrabi Bidar, A., and Haghshenas, E. (2012) Seismic behavior of 2D semi-sine shaped hills against vertical SV waves. Journal of Computational Methods in Engineering (JCME), 31(1), 25-45 (in Persian).
 6. Ducellier, A. and Hideo, A. (2012) Interactions between topographic irregularities and seismic ground motion investigated using a hybrid FD-FE method. Earthquake Engineering, 18, 773-792.
 7. Baziar, M.H., Siavoshnia, M., and Sadeghpour, N. (2006) An investigation on amplification of earth-quake on soil sample of type IV in 2800 standard. Technical Report of Iranian BHRC (in Persian).
 8. Kamalian, M. et al. (2006) Seismic Geochemical Studies of Qom City (in Persian).
 9. Standard No. 2800 4th Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings.