استفاده از روش حل اساسی و تبدیل موجک گسسته به‌منظور کاهش هزینه ی محاسبات در تحلیل مخازن آب مستطیلی تحت اثر بارگذاری زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکدهی مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشکدهی مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مخازن آب به‌عنوان سازه‌‌های حیاتی نقش مهمی در تأمین آب آشامیدنی و ایمنی پس از زلزله دارند. لذا بررسی و درک رفتار این سازه‌‌ها در برابر بار زلزله به‌منظور طراحی دقیق این سازه‌‌ها در نزد مهندسین پر اهمیت است. استفاده از مدل‌‌سازی‌‌های عددی برای حل این‌گونه مسائل کاربرد فراوان دارد. علیرغم دقت بالای روش‌‌هایی نظیر روش اجزای محدود، این روش‌ها هزینه‌‌ی محاسباتی بالایی را به کاربران تحمیل می‌‌کنند. در واقع یکی از چالش‌‌های اساسی در حل مسائل مربوط به رفتار ارتعاشی مخازن در برابر زلزله، هزینه‌‌ی بالای محاسبات آن است. در این مقاله از روشی تحت عنوان روش حل اساسی با فرمول‌‌بندی فشار برای تحلیل این دسته از مسائل استفاده شده است. روش استفاده شده در این مقاله به‌مراتب هزینه‌‌ی محاسباتی کمتری از روش اجزای محدود دارد. از دیگر خصوصیات این روش، امکان بزرگ کردن گام زمانی حل آن در محاسبات است. بدین‌منظور از تبدیل موجک گسسته که در سال‌‌های اخیر به‌عنوان روشی مناسب برای کاهش نمونه‌‌برداری امواج گسسته پیشنهاد شده، استفاده می‌‌شود. این بدان‌معناست که در این روش می‌‌توان در مخازنی با ابعاد واقعی بعضاً گام زمانی حل را با دقتی قابل قبول تا 0/16 ثانیه نیز در نظر گرفت. بدین‌منظور ابتدا روش ارائه شده برای نتایج آزمایشگاهی صحت‌‌سنجی می‌‌شود و سپس سازه‌‌ی یک مخزن با ابعاد واقعی تحت بار 10 رکورد زلزله تحلیل می‌‌گردد. نتایج ارائه شده در این مقاله نشان می‌‌دهد که استفاده از این روش می‌‌تواند هزینه‌‌ی محاسبات را با دقت مناسب در بعضی از رکوردهای زلزله‌‌ تا بیش از 90 درصد کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Babu, S.S. and Bhattacharyya, S. (1996) Finite element analysis of fluid-structure interaction effect on liquid retaining structures due to sloshing. Computers and Structures, 59(6), 1165-1171.
 2. Chen, W., Haroun, M.A. and Liu, F. (1996) Large amplitude liquid sloshing in seismically excited tanks. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 25(7), 653-669.
 3. Wu, G., Ma, Q. and Taylor, R.E. (1998) Numerical simulation of sloshing waves in a 3D tank based on a finite element method. Applied Ocean Research, 20(6), 337-355.
 4. Rawat, A., Mittal, V., Chakraborty, T., et al. (2019) Earthquake induced sloshing and hydrodynamic pressures in rigid liquid storage tanks analyzed by coupled acoustic-structural and Euler-Lagrange methods. Thin-Walled Structures, 134 (333-346).
 5. Eshghi, S. and Razzaghi, M.S. (2007) Performance of cylindrical liquid storage tanks in Silakhor, Iran earthquake of March 31, 2006. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 40(4), 173-182.
 6. Yazdanian, M., Ingham, J.M., Kahanek, C., et al. (2020) Damage to flat-based wine storage tanks in the 2013 and 2016 New Zealand earthquakes. Journal of Constructional Steel Research, 168 (105983).
 7. Zama, S., Nishi, H., Hatayama, K., et al. (2012) On damage of oil storage tanks due to the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake (Mw9. 0), Japan. Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), 1-10.
 8. Fischer, E.C., Liu, J., and Varma, A.H. (2016) Investigation of cylindrical steel tank damage at wineries during earthquakes: Lessons learned and mitigation opportunities. Practice Periodical on Structural Design and Construction, 21(3), 04016004.
 9. Fischer, E. (2014) Learning from Earthquakes: 2014 Napa Valley Earthquake Reconnaissance Report.
 10. Korkmaz, K.A., Sari, A., and Carhoglu, A.I. (2011) Seismic risk assessment of storage tanks in Turkish industrial facilities. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 24(4), 314-320.
 11. Xue, M.-A., Chen, Y., Zheng, J., et al. (2019) Fluid dynamics analysis of sloshing pressure distribution in storage vessels of different shapes. Ocean Engineering, 192 (106582).
 12. Felix-Gonzalez, I., Sanchez-Mondragon, J., and Cruces-Giron, A. (2022) Sloshing study on prismatic LNG tank for the vertical location of the rotational center. Computational Particle Mechanics, 1-20.
 13. Housner, G.W. (1963) The dynamic behavior of water tanks. Bulletin of the Seismological Society of America, 53(2), 381-387.
 14. Haroun, M.A. and Tayel, M.A. (1985) Response of tanks to vertical seismic excitations. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 13(5), 583-595.
 15. Park, J.-H., Koh, H., and Kim, J. (1992) Fluid-Structure Interaction Analysis by a Coupled Boundary Element-Finite Element Method in Time Domain. Springer, Place, 227-243.
 16. Kim, J.K., Koh, H.M., and Kwahk, I.J. (1996) Dynamic response of rectangular flexible fluid containers. Journal of Engineering Mechanics, 122(9), 807-817.
 17. Hoskins, L.M. and Jacobsen, L.S. (1934) Water pressure in a tank caused by a simulated earthquake. Bulletin of the Seismological Society of America, 24(1), 1-32.
 18. Yang, J.Y. (1976) Dynamic Behavior of Fluid Tank Systems. Rice University.
 19. Kianoush, M. and Chen, J. (2006) Effect of vertical acceleration on response of concrete rectangular liquid storage tanks. Engineering Structures, 28(5), 704-715.
 20. Veletsos, A. (1974) Seismic effects in flexible liquid storage tanks. Proceedings of the 5th world conference on earthquake engineering. Bulletin of the Seismological Society of America McLean, VA, USA, 630-639.
 21. Wu, G., Eatock Taylor, R., and Greaves, D. (2001) The effect of viscosity on the transient free-surface waves in a two-dimensional tank. Journal of Engineering Mathematics, 40(1), 77-90.
 22. Estekanchi, H. and Alembagheri, M. (2012) Seismic analysis of steel liquid storage tanks by endurance time method. Thin-Walled Structures, 50(1), 14-23.
 23. Constantin, L., De Courcy, J., Titurus, B., et al. (2021) Analysis of damping from vertical sloshing in a SDOF system. Mechanical Systems and Signal Processing, 152 (107452).
 24. Jamshidi, S., Firouz-Abadi, R., and Amirzadegan, S. (2022) New mathematical model to analysis fluid sloshing in 3D tanks with slotted middle baffle. Ocean Engineering, 262 (112061).
 25. Huang, S., Duan, W., Han, X., et al. (2018) Nonlinear analysis of sloshing and floating body coupled motion in the time-domain. Ocean Engineering, 164 (350-366).
 26. Monaghan, J.J. (1994) Simulating free surface flows with SPH. Journal of Computational Physics 110(2), 399-406.
 27. Shao, J., Li, H., Liu, G., et al. (2012) An improved SPH method for modeling liquid sloshing dynamics. Computers & Structures, 100 (18-26).
 28. Wu, N.-J., Hsiao, S.-C. and Wu, H.-L. (2016) Mesh-free simulation of liquid sloshing subjected to harmonic excitations. Engineering Analysis with Boundary Elements, 64 (90-100).
 29. Khan Mohammadi, L., Vaseghi Amiri, J. and Navayi-nia, B. (2011) Evaluation of Eulerian and Lagrangian Methods in theAnalysis of Concrete Gravity Dam Including Dam WaterFoundation Interaction under Earthquake. Modares Civil Engineering Journal, 11(4), 107-116.
 30. Ali, J.D., Navaei, N.B. and Vaseghi, A.J. (2008) Hydrodynamic pressure in reservoir of concrete gravity dams under earthquake using lagrangian and eulerian methods. Journal of Faculty of Engineering (University of Tehran).
 31. Mandal, K.K. and Maity, D. (2016) Nonlinear finite element analysis of water in rectangular tank. Ocean Engineering, 121 (592-601).
 32. Young, D., Lin, Y., Fan, C., et al. (2009) The method of fundamental solutions for solving incompressible Navier–Stokes problems. Engineering Analysis with Boundary Elements, 33(8-9), 1031-1044.
 33. Zandi, S., Boroomand, B. and Soghrati, S. (2012) Exponential basis functions in solution of incompressible fluid problems with moving free surfaces. Journal of Computational Physics, 231(2), 505-527.
 34. Zandi, S.M. and Sarjoughian, J. (2022) Dynamic analysis of rectangular liquid-storage tanks impact of harmonic or seismic loading by method of fundamental solutions with use of pressure formulation. Amirkabir Journal of Civil & Environmental Engineering (Accepted).
 35. Salajegheh, E. and Heidari, A. (2002) Dynamic analysis of structures against earthquake by combined wavelet transform and fast Fourier transform. Asian Journal of Civil Engineering.
 36. Salajegheh, E. and Heidari, A. (2004) Optimum design of structures against earthquake by adaptive genetic algorithm using wavelet networks. Structural and Multidisciplinary Optimization, 28(4), 277-285.
 37. Salajegheh, E. and Heidari, A. (2005) Optimum design of structures against earthquake by wavelet neural network and filter banks. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 34(1), 67-82.
 38. Salajegheh, E. and Heidari, A. (2005) Time history dynamic analysis of structures using filter banks and wavelet transforms. Computers & Structures, 83(1), 53-68.
 39. Salajegheh, E., Heidari, A., and Saryazdi, S. (2005) Optimum design of structures against earthquake by discrete wavelet transform. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 62(15), 2178-2192.
 40. Heidari, A. and Salajegheh, E. (2006) Time history analysis of structures for earthquake loading by wavelet networks. Asian Journal of Civil Engineering, 7(2).
 41. Salajegheh, E. and Heidari, A. (2007) Approximate dynamic analysis of structures for earthquake loading using FWT. International Journal of Engineering, 20(1), 37-47.
 42. Heidari, A. (2010) Optimum design of structures for earthquake induced loading by genetic algorithm using wavelet transform. Advances in Applied Mathematics & Mechanics, 2 (107-117).
 43. Heidari, A. and Raeisi, J. (2018) Optimum design of structures against earthquake by simulated annealing using wavelet transform. Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 2(4), 23-33.
 44. Kamgar, R., Dadkhah, M., and Naderpour, H. (2021) Seismic response evaluation of structures using discrete wavelet transform through linear analysis. Structures, Elsevier, 863-882.
 45. Heidari, A. and Majidi, N. (2021) Earthquake acceleration analysis using wavelet method. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 20(1), 113-126.
 46. Shabankhah, S., Heidari, A., and Kamgar, R. (2021) Optimum level of discrete wavelet decomposition for dynamic analysis of hydraulic structures. Iran University of Science & Technology 11(4), 631-646.
 47. Shahriari, B. and Majidi, N. (2022) Combining Discrete Wavelet Transform and Strong Ground Motion Duration to Reduce Computational Costs in Dynamic Analysis of Structures. Periodica Polytechnica Civil Engineering.
 48. Heidari, A., Pahlavan sadegh, S., and Raeisi, J. (2019) Investigating the Effect of Soil Type on Non-linear Response Spectrum Using Wavelet Theory. International Journal of Civil Engineering, 17(12), 1909-1918.
 49. Kamgar, R., Majidi, N., and Heidari, A. (2020) Wavelet-based decomposition of ground acceleration for efficient calculation of seismic response in elastoplastic structures. Periodica Polytechnica Civil Engineering.
 50. Dadkhah, M., Kamgar, R., and Heidarzadeh, H. (2020) Reducing the cost of calculations for incremental dynamic analysis of building structures using the discrete wavelet transform. Journal of Earthquake Engineering, 1-26.
 51. Kamgar, R., Tavakoli, R., Rahgozar, P., et al. (2021) Application of discrete wavelet transform in seismic nonlinear analysis of soil–structure interaction problems. Earthquake Spectra,
 52. Javdanian, H., Heidari, A., and Raeisi, J. (2021) Seismic ground response under wavelet-based decomposed earthquake records. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 149 (106865).
 53. Kamgar, R., Dadkhah, M., and Naderpour, H. (2022) Earthquake-induced nonlinear dynamic response assessment of structures in terms of discrete wavelet transform. Structures, Elsevier, 821-847.
 54. Zandi, S. (2009) Fluid-Structure Interaction Analysis Using Exponential Basis Functions without Lagrangian Grid Method. Isfahan University of Technology.
 55. Mallat, S. (1999) A Wavelet Tour of Signal Processing. Elsevier. Place.
 56. Misiti, M., Misiti, Y., Oppenheim, G., et al. (1996) Wavelet Toolbox User’s Guide. The Math Works Inc.
 57. Ghods, A. and Esfahani, M. (2011) Seismic Response and Free Vibration of Rectangular Liquid Storage Tanks. Modares Civil Engineering Journal, 11(2), 43-53 (in Persian).
 58. Chen, Y.H., Hwang, W.S. and Ko, C.H. (2007) Sloshing behaviours of rectangular and cylindrical liquid tanks subjected to harmonic and seismic excitations. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 36(12), 1701-1717.