توسعه‌ی مدل‌های پیش‌بینی جنبش زمین در ناحیه‌ی لبه برخورد فرورانشی مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، پژوهشکده زلزله‌شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دکتری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی آل‌طه، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به توسعه‌ی مدل‌های پیش‌بینی جنبش زمین بر اساس رویدادهای ناحیه‌ی لبه برخورد فرورانش به‌منظور کاربرد در ناحیه مکران می‌پردازد. به دلیل عدم وجود داده‌های ثبت‌شده شتاب‌نگاری برای این نوع رویدادها در ناحیه مکران، این تحقیق بر اساس رکوردهای پهنه‌های دیگر فرورانشی از جمله رویدادهای کشورهای ژاپن و مکزیک در سال‌های 1985 تا 2018 و بانک داده‌های تهیه‌شده توسط اتکینسون و بور (2003) که شامل رویدادهای کشورهای ژاپن، مکزیک، آلاسکا، پرو و شیلی در سال‌های 1968 تا 1998 می‌باشد، انجام شده است. بانک داده‌ها شامل 1424 رکورد با بزرگای گشتاوری 5 تا 9، فاصله‌ی رومرکز کمتر از 300 کیلومتر و عمق کانونی کمتر از 40 کیلومتر می‌باشد. نوع خاک نیز بر اساس طبقه‌بندی NEHRP می‌باشد. بررسی‌های آماری، تحلیل و پردازش بانک داده‌ها انجام شده و مقادیر طیف شتاب در دوره تناوب‌های مختلف به دست آمده است. سپس با استفاده از عملیات رگرسیون، مدل پیش‌بینی جنبش زمین توسعه یافته و باقی‌مانده‌های درون‌رخدادی و فرا رخدادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. مقادیر پیش‌بینی و انحراف معیار حاصله در مدل پیشنهادی، با سایر مدل‌های موجود در دنیا مقایسه و نشان داده شده که مدل پیشنهادی از دقت مناسبی برای پیش‌بینی مقادیر طیفی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Arango, M.C., Strasser, F.O., Bommer, J.J., Boroschek, R., Comte, D., and Tavera, H. (2011) A strong-motion database from the Peru-Chile subduction zone. Journal of Seismology, 15(1), 19-41.
 2. Atkinson, G. and Casey, R. (2003) A comparative study of the 2001 Nisqually, Washington and Geiyo, Japan in-slab earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America.
 3. Crouse, C. (1991) Ground-motion attenuation equations for Cascadia subduction zone earthquakes. Earthquake Spectra, 7(2), 201-236.
 1. Adnan, A., Hendriyawan, H., and Irsyam M. (2004) Selection and development of appropriate attenuation relationship for Peninsular Malaysia. In Malaysian Science Technology Congress (MSTC).
 2. Nabilah, A.B. and Balendra, T. (2012) Seismic hazard analysis for Kuala Lumpur, Malaysia. Journal of Earthquake Engineering, 16(7), 1076-1094.
 3. Shoushtari, A.V., Adnan, A., and Zare, M. (2018) Ground-motion prediction equations for distant subduction interface earthquakes based on empirical data in the Malay Peninsula and Japan. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 109(1), 339-353.
 4. Bommer, J.J., Scherbaum, F., Bungum, H., Cotton, F., Sabetta, F., and Abrahamson, N.A. (2005) On the use of logic trees for ground-motion prediction equations in seismic hazard analysis. Bulletin of the Seismological Society of America, 95(2), 377-389.
 5. Di Alessandro, C., Bozorgnia, Y., Abrahamson, N.A., Akkar, S., and Erdik, M. (2012) GEM-PEER global ground motion prediction equations project: An overview. Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering.
 6. Abrahamson, N., Gregor, N., and Addo, K. (2016) BC Hydro ground motion prediction equations for subduction earthquakes. Earthquake Spectra, 32(1), 23-44.
 7. Lin, P.S. and Lee, C.T. (2008) Ground-motion attenuation relationships for subduction-zone earthquakes in Northeastern Taiwan. Bulletin of the Seismological Society of America, 98(1), 220-240.
 8. Atkinson, G.M. and Boore, D.M. (2003) Empirical ground-motion relations for subduction-zone earthquakes and their application to Cascadia and other regions. Bulletin of the Seismological Society of America, 93(4), 1703-1729.
 9. Shedlock, K.M. (1999) Seismic hazard map of North and Central America and the Caribbean. Annali Di Geofisica, 42(6).
 10. Boore, D.M., Thompson, E.M., and Cadet, H. (2011) Regional correlations of VS30 and velocities averaged over depths than and greater than 30 meters. Bulletin of the Seismological Society of America, 101(6), 3046-3059.
 11. Atkinson, G.M. and Boore, D.M. (2008) Erratum to empirical ground-motion relations for subduction zone earthquakes and their application to Cascadia and other regions. Bulletin of the Seismological Society of America, 98(5), 2567-2569.
 12. Thitimakorn, T. and Raenak, T. (2016) NEHRP site classification and preliminary soil ampli-fication maps of Lamphun city, Northern Thailand. Open Geosciences, 8(1), 538-547.
 13. Gregor, N.J., Silva, W.J., Wong, I.G., and Youngs, R.R. (2002) Ground-motion attenuation relation-ships for cascadia subduction zone megathrust earthquakes based on a stochastic finite-fault model. Bulletin of the Seismological Society of America, 92(5), 1923-1932.
 14. Akkar, S. and Bommer, J.J. (2010) Empirical equations for the prediction of PGA, PGV, and spectral accelerations in Europe, the Mediterranean region, and the Middle East. Seismological Research Letters, 81(2), 195-206.
 15. Zhao, J.X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Takahashi, T., Ogawa, H., Irikura, K., Thio, H.K., Somerville, P.G., and Fukushima, Y. (2006) Attenuation relations of strong ground motion in Japan using site classification based on predominant period. Bulletin of the Seismological Society of America, 96(3), 898-913.
 16. Kanno, T., Narita, A., Morikawa, N., Fujiwara, H., and Fukushima, Y. (2006) A new attenuation relation for strong ground motion in Japan based on recorded data. Bulletin of the Seismological Society of America, 96(3), 879-897.
 17. Zafarani, H. and Soghrat, M.R. (2021) Selection and modification of ground motion prediction equations for Makran subduction zone, southeast Iran. Pure and Applied Geophysics, 178(4), 1193-1221.