مطالعه رابطه بین زمین‌لرزه و آب‌وهوا در زمین‌لرزه‌های اخیر ایران

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران و کارشناس مرکز ملی پایش پیش‌بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، تهران، ایران

2 کارشناس فناوری اطلاعات دفتر فناوری اطلاعات سازمان هواپیمایی کشور، سازمان هواپیمایی کشور، تهران، ایران

چکیده

داده‌های ساعتی، هفتگی و ماهانه متغیرهای هواشناسی دیدبانی شده از جمله دما (درجه فارنهایت)، نقطه شبنم، رطوبت نسبی (درصد)، جهت باد، سرعت باد (متر بر ساعت)، تندباد لحظه‌ای (متر بر ساعت)، فشار (اینچ جیوه)، بارش (اینچ)، میزان پوشش ابری، ارتفاع خورشیدی، ارتفاع قمری، وضعیت کلی شرایط جوی به‌صورت ساعتی، روزانه هفتگی و ماهانه در این مقاله، مورد بررسی قرار گرفت. به علت زیاد بودن نمودارها، داده‌ها و نقشه‌ها برخی به‌عنوان نمونه در این مقاله ارائه شد. هنگام وقوع زمین‌لرزه، انرژی آزاد می‌شود و امواج منتشر می‌شوند و بر اساس داده‌های دیدبانی شده موجب تغییر در اکثر عوامل آب‌و‌هوایی در زمان وقوع زمین‌لرزه می‌گردد. دمای هوا، نقطه شبنم، ارتفاع قمری، ارتفاع خورشیدی، رطوبت نسبی در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته، میزان فشار کاهش و پس از آن افزایش یافته است. جهت باد در لحظه وقوع زمین‌لرزه تغییر یافته و همان‌طور که مشاهده می‌شود، جهت باد اتفاق افتاده در زمان وقوع زلزله در هیچ‌یک از ساعات آن روز مشاهده نشده است. با توجه به عدم وجود تغییرات در میزان دید، پوشش ابر و میزان بارش احتمالاً هیچ ارتباطی با وقوع زمین‌لرزه نداشته باشند. پیشنهاد می‌شود به علت اتفاق افتادن مجموعه‌ای تغییرات حاصل از آزاد شدن انرژی به‌طور هم‌زمان در سیستم زمین که شامل بیوسفر، لیتوسفر، هیدروسفر و اتمسفر می‌شود، این تغییرات با نام «تئوری تحول سیستمی زمین» شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Parrot, Mi. and Pinçon, J.-L. (2020) Is There an Earthquake Weather? Open Journal of Earthquake Research, 9, 69-82, ISSN Online: 2169-9631, ISSN Print: 2169-9623.
 2. (2022, August 20-last update) [Online]. Available: https://www.usgs.gov/faqs/there-earthquake-weather?qt-news_science_products = 0#qt-news_science_products.
 3. BuisCan, A., Climate Affect Earthquakes, or Are the Connections Shaky? –Climate Change: Vital Signs of the Planet (2019, October 29 - last update) [Online]. Available: https://nasa.gov/news/ 2926/can-climate-affect-earthquakes-or-are-the-connections-shaky (nasa. gov).
 4. https://www.usgs.gov/faqs/there-earthquake-weather?qt-news_science_products=0#qt-news_
 5. Berberian, F. and Berberian, M. (1981) Tectono-plutonic episodes in Iran. In: Zagros Hindu Kush Himalaya Geodynamic Evolution, 3, 5-32.
 6. Sedghi, M., Zare, M., and Dorostian, A. (2021) Calculation of design spectrum for different soil types in Iran, based on near fault data and its comparison with Iranian Building Code (Standard 2800). Journal of Earthquake Engineering, 85-92.
 7. (2020, September 24 - last update). [Online]. Available: http://www.iiees.ac.ir/[2002, January 23].
 8. Carlos, I. (2021) Fast and Localized Temperature Measurements during Earth-quakes or Volcanic Processes, Physyorg. University of Madrid.
 9. Mao-cqg, T., Dong Wen-jie, Wang Bao-ling, et al. (1991) Comparison of soil heat flow field  in China with deep layer geothermal field. Advances of Eanh Science, 6(4), 10-17 (in Chinese).
 10. Ze-yong H. and Mao-cang, T. (1989) Abnormality of geothermal is an important factor of climatic abnormality, comprehensive research of sky-earth-biology, Beijing. Chinese Scientific and Technological Press, 257-260.
 11. G., Translated by Zhi-xin, Y., Liang-ping, X. (1988) Introduction of Geothermal. Beijing, Seismological Press.
 12. Geng Q.-Guo (1985) Research of Relationship between Drought and Earthquake in China. Beijing. Marine Press.
 13. Mao-cang T., et al. (1989) Theoretical Climatology. Beijing: Meteorological Press.
 14. Xin-gang, F. and Maocang, T. (2013) The structural features of soil temperature and precipitation and soil heat flux fields of strong earthquakes. Chinese Journal of Geophysics, 39(2), Lanzhou Insfimte of Plateau Atmospheric Physics. Academia Sinica, Lanzhou 730000, China.
 15. Shokrchizadeh, M. (2018) Content analysis of social articles in terms of sociology of disaster with a special look at the Bam earthquake in 1394-1382". The Main Axis: Earthquake, Safety Culture Quarterly, Twelfth Year, 26, 21-14 (in Persian).
 16. Mojrab, M., Norouzi, N., and Asadi, Z. (2018) Landslide 0 landslide) Meleh Kaboud: earthquake 21 Aban 1396 Azgeleh-Sarpol-e-Zahab with a magnitude of 3/7. Main axis: Earthquake, Farhang Quarterly Safety, Twelfth Year, 26, 21-14 (in Persian).
 17. Zare, M. (2018) 60 years after the Farsing earthquake, how much should we endure? Main Axis: Earthquake, Safety Culture Quarterly (In Persian).
 18. Shokrchizadeh, M. (2018) Lessons learned from the Kermanshah earthquake. The Main Axis: Earthquake, Safety Culture Quarterly, Twelfth Year, 26, 21-14.
 19. Mojrab, M., Norouzi, N., and Asadi, Z. (2018) Landslide 0 landslide) Meleh Kaboud: earthquake 21 Aban 1396 Azgeleh-Sarpol-e-Zahab with a magnitude of 3/7. Main Axis: Earthquake, Farhang Quarterly Safety, Twelfth Year, 26, 21-14 (in Persian).
 20. Observational Data on Atmospheric Chemical Composition and Physical Properties of the I.R. of Iran Meteorological Organization Database.