تیم تحریریه

مدیر مسئول

 1. دکتر محمد کاظم جعفری, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

سردبیر

 1. دکتر محسن کمالیان, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

مدیر اجرایی

 1. سید محمد سیاوشان, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

دبیرخانه

 1. مریم خالدی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 2. سمیه صادقیان, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 3. سعید یوسفی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

هیأت تحریریه

 1. دکتر محمد کاظم جعفری, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 2. دکتر بهرخ حسینی هاشمی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 3. دکتر ناصر خاجی, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 4. دکتر مهدی زارع, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 5. دکتر مهدی زهرایی, دانشگاه تهران, ایران
 6. دکتر مرتضی طالبیان, سازمان زمین‌شناسی کشور, ایران
 7. دکتر محمدرضا قائمقامیان, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 8. دکتر محمد علی قناد, دانشگاه صنعتی شریف, ایران
 9. دکتر محسن کمالیان, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 10. دکتر بهروز گتمیری, دانشگاه تهران, ایران