تعميم نسل جديد روابط کاهندگي براي پيش بيني بيشينه شتاب زمين با استفاده از روش تحليل بازنمونه گيري از داده ها

علیرضا آذربخت, حامد زينلي, زينت رجبي

چکیده


پيش­­بيني واقع­گرايانه بيشينه شتاب زمين (PGA)، به‌منظور استفاده در طراحي سازه­ هاي مقاوم در برابر زلزله، به‌خصوص در مناطق لرزه­ خيز از اهميت ويژه­ اي برخوردار است. با استفاده از تحليل خطر احتمالاتي زلزله، ميزان لرزه­ خيزي يک منطقه هنگام وقوع زلزله مشخص مي­گردد. بنابراين يکي از مهم‌ترین بخش­هاي تحليل خطر، پيش­بيني جنبش­هاي نيرومند زمين مي­باشد که توسط روابطي موسوم به روابط کاهندگي به دست مي­ آيند. مرکز مطالعات مهندسي زلزله (Peer) روابطي را تحت عناوين روابط کاهندگي NGA-West1 و NGA-West2 براي کل جهان ارائه نموده است. ازآنجاکه يک رابطه کاهندگي بايد بتواند در برابر آزمون­هاي آماري نظير آزمون تحليل باز­نمونه ­گيري از داده­ ها که اخیراً توسط آذربخت و همکاران [1] ارائه گرديده است، نتايج مطلوبي را در بر داشته باشد، بنابراين در اين پژوهش سعي مي­ شود ضرايب برخي روابط کاهندگي نسل جديد نظير کمپبل و بزرگ‌نيا [2]، آبراهامسون و سيلوا [3] و رابطه بور و اتکينسون [4] بر اساس مجموعه داده­ هاي منتشر شده توسط مرکز مطالعات مهندسي زلزله و با بهره­ گيري از الگوريتم ژنتيک چند هدفه، براي بيشينه شتاب زمين، بهینه‌سازی شوند. نتايج بيانگر تطبيق خوب روابط به‌دست‌آمده در برابر ساير آزمون­ هاي آماري مي­باشد. انتظار مي­رود بتوان از نتايج حاصل از اين پژوهش در تحليل خطر احتمالاتي زلزله بهره گرفت.


موضوع


تحليل خطر لرزه‌اي، روابط کاهندگي نسل جديد، الگوريتم ژنتيک چند هدفه، تحليل حساسيت، کاتالوگ لرزه¬اي.

تمام متن:

PDF

مراجع


- Azarbakht, A., Rahpeyma, S., Mousavi, M. (2014) A new methodology for assessment the stability of Ground Motion Prediction Equations. Bulletin of the Seismological Society of America, 104(3), doi:10.1785/0120130212.

- Campbell, K.W. (2014) NGA-West2 Campbell-Bozorgnia ground motion model for the horizontal components of PGA, PGV, and 5%-damped elastic pseudo-acceleration response spectra for periods ranging from 0.01 to 10 sec. Earthquake Spectra.

- Abrahamson, N.A., Silva, W.J. (2008) Summary of the Abrahamson & Silva NGA ground motion relations. Earthquake Spectra, 24, 67-97.

- Boore, D.M., Atkinson, G.M. (2008) Ground-Motion Prediction Equations for the Average Horizontal Component of PGA, PGV, and 5%-Damped PSA at Spectral Periods between 0.01 s and 10.0 s. Earthquake Spectra, 24(1), 99-138.

- Toro, G. (2006) The effects of ground-motion uncertainity on seismic hazard results: Examples and approximate results. Annual Meeting of the Seismo Seismological Society of America, San Francisco.

- Rahpeyma, S.A., Azarbakht, A. (2015) Compatibility Assessment Of Ground Motion Attenuation Models With The Iran Plateau Database. Civil Engineering Sharif, 31.2(1.1), 137-146.

- PEER, Pacific Earthquake Engineering Research Center, NGA Database, University of California, Berkeley. Available from: http://peer.berkeley.edu/ngawest/nga.

- Scherbaum, F., Delavaud, E. and Riggelsen, C. (2009) Model selection in seismic hazard analysis: an information-theoretic perspective. Bulletin of the Seismological Society of America, 99, 3234-3247.

- زينلي حامد (1395) توسعه نسل جديد روابط کاهندگي براي پيش¬بيني بيشينه شتاب زمين با استفاده از روش تحليل بازنمونه¬گيري از داده¬ها. پايان‌نامه ارشد، دانشگاه فني مهندسي اراک، زمستان.

- Campbell, K.W., Bozorgnia, Y. (2008) NGA Ground Motion Model for the Geometric Mean Horizontal Component of PGA, PGV, PGD and 5% Damped Linear Elastic Response Spectra for Periods Ranging from 0.01 to 10 s. Earthquake Spectra, 24(1), 139-171.

- Chiou, B.S.J., Youngs, R.R. (2008) An NGA Model for the Average Horizontal Component of Peak Ground Motion and Response Spectra. Earthquake Spectra, 24(1), 173-215.

- Boore, D.M., Stewart, J.P., Seyhan, E., Atkinson G.M. (2013) NGA-West2 Equations for Predicting Response Spectral Accelerations for Shallow Crustal Earthquakes. PEER Report 5.

- Chiou, B.S.J., Youngs, R.R. (2014) Update of the Chiou and Youngs NGA model for the average horizontal component of peak ground motion and response spectra. Earthquake Spectra, 30(3), 1117-1153.

- Abrahamson, N.A., Silva, W.J., Kamai, R. (2013) Update of the AS08 Ground-Motion Prediction Equations Based on the NGA-West2 Data Set. Pacific Engineering Research Center Report 4.

- Abrahamson, N.A., Youngs, R.R. (1992) Short Notes: A stable algorithm for regression analyses using the random effects model. Bulletin of the Seismological Society of America, 82, 505-510.

- Turchin, P., Grinin, L., Korotayev, A., Munck, V.C. de (2007) History and mathematics: Historical Dynamics and Development of Complex Societies.

- Delavaud, E., Scherbaum, F., Kuehn, N., Riggelsen, C. (2009) Information-Theoretic Selection of Ground-Motion Prediction Equations for Seismic Hazard Analysis: An Applicability Study Using Californian Data. Bulletin of the Seismological Society of America, 99, 3248-3263.

- Scherbaum, F., Cotton, F. and Smit, P. (2004) On the use of response spectralreference data for the selection of ground-motion models for seismic hazard analysis: The case of rock motion. Bulletin of the Seismological Society of America, 94(6), 341-348.

- Bazzurro, P. and Cornell, C.A. (1999) Disaggregation of seismic hazard. Bulletin of the Seismological Society of America, 501-520.

- Baker, J.W. (2008) An Introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA). version 1.3, Available online : http://www.stanford.edu/~bakerjw., p. 72.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به فصلنامه علوم و مهندسی زلزله است