دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1393 (شماره پیاپی 1)