دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، فروردین 1394، صفحه 1-65 
شکل‌گیری خوشه‌های پر خطر لرزه‌ای

صفحه 47-54

مصطفی علامه‌زاده؛ محسن بهرامی؛ علی شفیق