دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، فروردین 1395، صفحه 1-103 
مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

صفحه 73-90

مجید کیانی استیار؛ عباس قلندرزاده؛ توحید اخلاقی