دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1395 
6. مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

صفحه 73-90

مجید کیانی استیار؛ عباس قلندرزاده؛ توحید اخلاقی