دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تیر 1395، صفحه 1-100 
ارزیابی احتمالاتی رفتار فروریزش ساختمان‌های کوتاه نامتقارن در پلان

صفحه 47-69

سالار منیعی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ محسن غفوری آشتیانی