دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، مهر 1395، صفحه 1-85 
بررسی رفتار لرزه ای قاب های فولادی صلب پس از آتش سوزی

صفحه 61-74

حامد حاجی کریمیان؛ فرزانه حامدی؛ رمضانعلی ایزدی فرد