دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تیر 1396، صفحه 1-107 
تحلیل آماری الگوی زمانی لرزه‌خیزی در ناحیه‌ی زاگرس

صفحه 1-14

سمیه رستمی توسه چال؛ سید ناصر هاشمی؛ مسیب احمدی