دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1396 
1. مطالعـه تغییـرات زمانـی الگـوی لرزه‌خیزی کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس با استفاده از روش شرایدر

صفحه 1-15

مریم سادات میرعابدینی؛ مریم آق اتابای؛ مجید عظیم محسنی؛ مصطفی علامه‌زاده