دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تیر 1397، صفحه 1-150 
محاسبه منحنی کاهندگی مقیاس بزرگای محلی برای ایران

صفحه 1-14

مهدی ماهری پیرو؛ احمد میرهاشمی؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی


بررسی عددی مخاطرات گسلش سطحی معکوس بر ساختمان‌ها

صفحه 51-60

مهتاب شیروی؛ سید مجتبی موسوی؛ محسن احمدنژاد


بررسی رفتار جانبی قاب میان‌پر تحت اثر بار قائم

صفحه 119-132

کاوه فرجی نجارکلائی؛ مجید محمدی؛ نادر فنائی


ارائه مدل پایداری جوامع در زلزله

صفحه 133-150

مصطفی شهریاری؛ مرتضی بسطامی