دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، مهر 1397، صفحه 1-147 
بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید

صفحه 27-38

عبداله تبرئی؛ سعید ابریشمی؛ سید احسان سیدی حسینی‌نیا؛ نوید گنجیان


ارزیابی آزمایشگاهی اتصال صلب فلنجی با مقطع کاهش یافته و فیوز قابل تعویض

صفحه 125-137

الله‌رضا مرادی گروسی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی