دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1398 
4. تحلیل شبه استاتیکی پایداری دیوارهای حائل به روش مرز بالا

صفحه 53-67

اسداله رنجبرکرکانکی؛ نوید گنجیان؛ فرج اله عسکری