دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، پاییز 1398 
6. تحلیل عددی پاسخ لرزه‌ای تونل زیرزمینی مترو تبریز

صفحه 85-101

مجید فرین؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ توحید اخلاقی