دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، مهر 1398، صفحه 1-169 
تحلیل عددی پاسخ لرزه‌ای تونل زیرزمینی مترو تبریز

صفحه 85-101

مجید فرین؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ توحید اخلاقی