دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1399 
12. ارتقاء روش‌های ارزیابی ساختمان‌های تأثیرگذار برای واکنش اضطراری پس از زلزله

صفحه 177-192

محمد حسین شوقی کلخوران؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ محمود حسینی