دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، آذر 1399، صفحه 1-150 
مطالعه کاهندگی موج‌های لرزه‌ای در منطقه فریمان

صفحه 1-12

مهدیه سفری؛ غلام جوان دلوئی؛ مجید معهود؛ حمید خسروی؛ محمد تاتار