دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، آذر 1399 
1. مطالعه کاهندگی موج‌های لرزه‌ای در منطقه فریمان

صفحه 1-12

مهدیه سفری؛ غلام جوان دلوئی؛ مجید معهود؛ حمید خسروی؛ محمد تاتار


4. بررسی اثر ساختگاه در حاشیه حوزه رسوبی از طریق پردازش های میکروترمور و تحلیل عددی

صفحه 53-68

مهدی کوکلانی فر؛ ابراهیم حق شناس؛ محسن کمالیان؛ هادی بهادری