دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1399 
1. مطالعه کاهندگی موج‌های لرزه‌ای در منطقه فریمان

صفحه 1-12

مهدیه سفری؛ غلام جوان دلوئی؛ مجید معهود؛ حمید خسروی؛ محمد تاتار