دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، دی 1399، صفحه 1-161 
مدل‌سازی عددی اندرکنش ریزشمع ها با گسلش سطحی معکوس

صفحه 51-63

مجتبی علیزاده؛ مهدی خداپرست؛ علی محمد رجبی