دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1400، صفحه 1-117 
1. الگوی زایش و فرگشت حوضه‏ های کششی مرتبط با ادامه گسله اصلی جوان زاگرس در شمال‏ باختر ایران

صفحه 1-24

مهرداد نیاسری فرد؛ اسماعیل شبانیان؛ شهریار سلیمانی؛ سعید معدنی پور


2. تعیین مدول برشی حداکثر محصور نشده خاک رس تثبیت شده با آهک بوسیله دستگاه المان خمشی

صفحه 25-37

صیدحسن جعفری؛ سید حمید لاجوردی؛ محمد شریفی پور؛ محسن کمالیان


5. بررسی عددی رفتار اتصال صلب فلنجی با عمق کاهش یافته و فیوز قابل تعویض

صفحه 65-76

الله رضا مرادی گروسی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی