دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، فروردین 1400، صفحه 1-117 
5. بررسی عددی رفتار اتصال صلب فلنجی با عمق کاهش یافته و فیوز قابل تعویض

صفحه 65-76

10.48303/bese.2021.243723

الله رضا مرادی گروسی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی