اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد کاظم جعفری

ژئوتکنیک استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

jafariiiees.ac.ir
0000-0002-9960-9056

h-index: 19  

استاد پژوهشکده خطرپذیری

- تعداد مقالات

پژوهشی: 50

ترویجی: 15

ISI : 50

سردبیر

دکتر محمد تاتار

زلزله شناسی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

mtatariiees.ac.ir
0000-0003-2904-6195

h-index: 27  

استاد پژوهشکده زلزله شناسی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

- تعداد مقالات

پژوهشی: 22

ترویجی: 0

ISI: 41

اسکوپوس: 48

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی زهرایی

مهندسی سازه استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mzahrai
mzahraiut.ac.ir
0000-0003-2759-2424

h-index: 29  

استاد

تعداد مقالات:

- پژوهشی: 210

- ترویجی: 205

ISI: 85

اسکوپوس: 70

دکتر عباس قلندرزاده

استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

aghalandut.ac.ir
0000-0001-9939-7842

h-index: 22  

دکتر علی قنبری

استاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

eng.khu.ac.ir/cv/277/aghanbari
ghanbarikhu.ac.ir
0000-0002-8264-0540

h-index: 19  

دکتر مهدی زارع

مهندسی ژئومکانیک، زلزله شناسی مهندسی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

mzareiiees.ac.ir
0000-0000-5125-9702

h-index: 18  

دکتر مرتضی اسکندری قادی

مکانیک سازه استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ghadi
ghadiut.ac.ir
0000-0002-7008-0654

h-index: 18  

دکتر حمید زعفرانی

مهندسی زلزله استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

h.zafaraniiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0002-4431-9692

h-index: 16  

استاد

معاون فناوری و سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله

- تعداد مقالات

پژوهشی: 15

ترویجی: 2

45 :ISI 

اسکوپوس: 55

دکتر سید بهرام بهشتی اول

سازه دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

wp.kntu.ac.ir/beheshti
beheshtikntu.ac.ir
0000-0001-8919-2923

h-index: 14  

تعداد مقالات:

پژوهشی: 57

ترویجی: 3

ISI; 35

اسکوپوس: 42

دکتر محمدرضا قائمقامیان

زلزله شناسی مهندسی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mrghiiees.ac.ir
0000-0003-3393-2632

h-index: 10  

استاد پژوهشکده مدیریت خطرپذیری

تعداد مقالات:

-پژوهشی:55

ترویجی: 46

ISI: 30

اسکوپوس: 12

دکتر محمدرضا قیطانچی

زلزله شناسی استاد بازنشسته مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

mrghcheeut.ac.ir
0000-0003-2421-0603

دکتر محمد خان محمدی

دانشیار دانشگاه تهران

mkhanut.ac.ir

h-index: 13  

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

مهندسی عمران - زلزله دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaZolfaghari
mzolfagharikntu.ac.ir
0000-0001-5195-403X

h-index: 13  

دکتر بابک منصوری

عمران- سازه- سنجش از دور- ریسک دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

mansouriiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0001-7528-7948

h-index: 10  

دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

- تعداد مقالات

پژوهشی: 11

 ترویجی: 1

ISI : 18

اسکوپوس: 4

 

دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب

استاد دانشگاه تبریز

mhbonabgmail.com
0098-411-3392551
0000-0003-2865-2492

h-index: 10  

دکتر فرج اله عسکری

ژئوتکنیک دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

askariiiees.ac.ir
0000-0001-9157-2693

h-index: 9  

دانشیار و رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک

- تعداد مقالات

پژوهشی: 24

 ترویجی: 7

 ISI : 20

 اسکوپوس: 8

دکتر مرتضی بسطامی

مهندسی سازه دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

m.bastamiiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0002-7133-0977

h-index: 9  

دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

- تعداد مقالات

پژوهشی: 10

 ترویجی: 5

ISI: 21

 اسکوپوس: 25

 

دکتر امید بهار

مهندسی سازه دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

omidbahariiees.ac.ir
0000-0002-9655-4512

h-index: 5  

دانشیار و رئیس پژوهشکده مهندسی سازه

مدیر اجرایی

محمد سیاوشان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

siavoshaniiees.ac.ir
22834279


رئیس گروه انتشارات و مجلات علمی

ویراستار فارسی و انگلیسی مجلات پژوهشگاه

تیم اجرایی

آرش اسلامی

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

a.eslamiiiees.ac.ir
22818590