اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد تاتار

زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

mtatariiees.ac.ir
0000-0003-2904-6195


استاد پژوهشکده زلزله شناسی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

- تعداد مقالات

پژوهشی: 22

ترویجی: 0

ISI: 41

اسکوپوس: 48