اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد کاظم جعفری

ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

jafariiiees.ac.ir
0000-0002-9960-9056


استاد پژوهشکده خطرپذیری

- تعداد مقالات

پژوهشی: 50

ترویجی: 15

ISI : 50