اعضای هیات تحریریه

مدیر اجرایی

محمد سیاوشان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

siavoshaniiees.ac.ir
22834279


رئیس گروه انتشارات و مجلات علمی

ویراستار فارسی و انگلیسی مجلات پژوهشگاه