فرایند پذیرش مقالات

نوع فرآیند داوری مقالات در فصلنامه یکسو مخفی است، به طوری که داوران از هویت نویسندگان آگاه بوده اما نویسندگان از هویت داوران بی‌اطلاع هستند. 

فرآیند داوری بر اساس نمودار زیر است: