ارزیابی ضریب اصلاح طیف استاندارد 2800 برای تعیین پارامترهای لرزه‌‎‏ای قاب‏‏‏‎های خمشی بتن‎آرمه در زلزله‌های حوزه نزدیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه، دانشکده فنی‎ و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

2 دانشیار مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی‎ و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مهندسی زلزله، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

استاندارد 2800 ایران، برای طراحی سازه‌ها در مقابل بارهای زلزله به ارائه طیف طرح استاندارد پرداخته است. با توجه به اینکه برای تهیه طیف های طرح لرزه‌ای، معمولا از پردازش نگاشت‌های دور از گسل استفاده می‎شود، در ویرایش چهارم استاندارد 2800 سعی شده است تا آثار مخرب زلزله‎های حوزه نزدیک به گسل با اعمال ضریب افزاینده اصلاح طیفی (N) اصلاح شود. در این مقاله ابتدا مقدار این ضریب برای 5 سازه نمونه قاب خمشی بتن آرمه ویژه با تعداد طبقات 3 تا 15 طبقه محاسبه شده و سپس با مقادیر پیشنهادی آیین نامه مقایسه می گردد. برای این منظور ابتدا طیف پاسخ یک درجه آزاد مجموعه نگاشت‌ها (شامل 7 نگاشت‌ دور از گسل و 22 نگاشت‌ نزدیک به گسل) محاسبه شده سپس با استفاده از تحلیل های دینامیکی فزاینده پاسخ لرزه‌ای سازه ها در شتابهای مختلف محاسبه شده است. با محاسبه نسبت پاسخ سازه ها تحت نگاشت‌‌های نزدیک به گسل به نگاشت‌‌های دور از گسل، مقدار ضریب N محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار ضریب اصلاح طیف استاندارد 2800 جهت برآورد نیاز برش پایه سازه ها دقت مناسبی دارد اما این ضریب جهت برآورد نیاز تغییر مکانی سازه ها دقت کافی را ندارد. همچنین مشاهده شد که رابطه منظمی میان دوره تناوب اصلی سازه ها و مقدار ضریب اصلاح طیفی وجود ندارد و با افزایش شتاب از میزان ضریب اصلاح طیف کاسته می‎شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401
  • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1401