کلیدواژه‌ها = فلات ایران
محاسبه منحنی کاهندگی مقیاس بزرگای محلی برای ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-14

مهدی ماهری پیرو؛ احمد میرهاشمی؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی