اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست‌های اخلاقی «فصلنامه علوم و مهندسی زلزله» بر اساس پیروی از اصول کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد که سردبیر نشریه، خوانندگان، نویسندگان، داوران و دبیران علمی به آن متعهد بوده و ملزم به رعایت این اصول اخلاقی هستند. مشروح اصول کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)، در آدرس http://publicationethics.org قابل‌دسترسی می‌باشد.