اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست‌های اخلاقی «فصلنامه علوم و مهندسی زلزله» بر اساس پیروی از اصول کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد که سردبیر نشریه، خوانندگان، نویسندگان، داوران و دبیران علمی به آن متعهد بوده و ملزم به رعایت این اصول اخلاقی هستند. مشروح اصول کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)، در آدرس http://publicationethics.org قابل‌دسترسی می‌باشد.

 

مصادیق نقض اصول اخلاقی نشر توسط نویسندگان:

 سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده عمدی از مقالات یا ایده‌های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می‌شود.

داده‌سازی و تحریف: داده‌سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه‌ای را به انجام نرسانده اما داده و نتیجه‌گیری ارائه می‌دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می‌دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده‌ها و نتایج آن را تغییر می‌دهد.

ارسال هم‌زمان: هنگامی است که یک مقاله همزمان به دو نشریه ارسال می‌شود.

ارسال دو نسخه‌ای (المثنی): هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده‌ها، و نتایج یکسان هستند.

ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آنها می‌باشد.

سهیم کردن نادرست نویسنده دیگر: همه‌ نویسندگان فهرست شده در مقاله می‌بایست به‌نوعی در انجام آن سهیم باشند.

دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می‌شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آنها برده نشده و استفاده‌ای از آنها صورت نگرفته است.