اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست های اخلاقی فصلنامه علوم و مهندسی زلزله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.