پیوندهای مفید

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله


ژورنال زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله


کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


انجمن مهندسی زلزله


نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله