اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد کاظم جعفری

ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

jafariiiees.ac.ir
0000-0002-9960-9056


استاد پژوهشکده خطرپذیری

رئیس پژوهشگاه

- تعداد مقالات

پژوهشی: 50

ترویجی: 15

ISI : 50

سردبیر

دکتر محمد تاتار

زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

mtatariiees.ac.ir
0000-0003-2904-6195


استاد پژوهشکده زلزله شناسی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

- تعداد مقالات

پژوهشی: 22

ترویجی: 0

ISI: 41

اسکوپوس: 48

 

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن کمالیان

ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

kamalianiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0001-5523-3520


استاد و عضو هیات علمی پژوهشکده ژئوتکنیک

- تعداد مقالات:

پژوهشی: 24

ترویجی: 3

ISI: 37

اسکوپوس: 44

دکتر مهدی زارع

مهندسی ژئومکانیک، زلزله شناسی مهندسی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mzareiiees.ac.ir
0000-0000-5125-9702

دکتر محمدرضا قائمقامیان

زلزله شناسی مهندسی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mrghiiees.ac.ir

h-index: 10  

تعداد مقالات:

-پژوهشی:55

ترویجی: 46

ISI: 30

اسکوپوس: 12

دکتر مهدی زهرایی

سازه استاد دانشگاه تهران

mzahraiut.ac.ir
0000-0003-2759-2424

h-index: 15  

تعداد مقالات:

- پژوهشی: 210

- ترویجی: 205

ISI: 85

اسکوپوس: 70

دکتر عباس قلندرزاده

استاد دانشگاه تهران

aghalandut.ac.ir

علیرضا فلاحی

سوانح و معماری استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375690
alifallahi30gmail.com
22431767

مرتضی اسکندری قادی

مکانیک سازه استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ghadi
ghadiut.ac.ir

h-index: 17  

علی قنبری

استاد دانشگاه خوارزمی

eng.khu.ac.ir/cv/277/aghanbari
ghanbarikhu.ac.ir

h-index: 17  

دکتر محسن قائمیان

مهندسی عمران استاد و رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

ghaemiansharif.edu

دکتر حمید زعفرانی

مهندسی زلزله استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

h.zafaraniiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0002-4431-9692


دانشیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی

- تعداد مقالات

پژوهشی: 15

ترویجی: 2

45 :ISI 

اسکوپوس: 55

 

 

دکتر مرتضی بسطامی

مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

m.bastamiiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0002-7133-0977


دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

رئیس اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

- تعداد مقالات

پژوهشی: 10

 ترویجی: 5

ISI: 21

 اسکوپوس: 25

 

 

دکتر فرج اله عسکری

ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

askariiiees.ac.ir
0000-0001-9157-2693


دانشیار و رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک

- تعداد مقالات

پژوهشی: 24

 ترویجی: 7

 ISI : 20

 اسکوپوس: 8

دکتر بابک منصوری

عمران- سازه- سنجش از دور- ریسک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

mansouriiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0001-7528-7948


دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

- تعداد مقالات

پژوهشی: 11

 ترویجی: 1

ISI : 18

اسکوپوس: 4

 

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

مهندسی سازه رییس انجمن مهندسی زلزله

behrokhiiees.ac.ir

دکتر محمدرضا قیطانچی

زلزله شناسی بازنشسته مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

mrghcheeut.ac.ir

دکتر سید بهرام بهشتی اول

سازه دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/beheshti
beheshtikntu.ac.ir
0000-0001-8919-2923


تعداد مقالات:

پژوهشی: 57

ترویجی: 3

ISI; 35

اسکوپوس: 42

دکتر محمد خان محمدی

دانشیار دانشگاه تهران

mkhanut.ac.ir

دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب

استاد دانشگاه تبریز

mhbonabgmail.com
0098-411-3392551

مدیر اجرایی

محمد سیاوشان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

siavoshaniiees.ac.ir
22834279


رئیس گروه انتشارات و مجلات علمی

ویراستار فارسی و انگلیسی مجلات پژوهشگاه

کارشناس نشریه

آرش اسلامی

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

a.eslamiiiees.ac.ir
22818590

مریم فرجام فرد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

farjamfardiiees.ac.ir
22297657