اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد کاظم جعفری

ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

jafariiiees.ac.ir
0000-0002-9960-9056


استاد پژوهشکده خطرپذیری

رئیس پژوهشگاه

- تعداد مقالات

پژوهشی: 50

ترویجی: 15

ISI : 50

سردبیر

دکتر محمد تاتار

زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

mtatariiees.ac.ir
0000-0003-2904-6195


استاد پژوهشکده زلزله شناسی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

- تعداد مقالات

پژوهشی: 22

ترویجی: 0

ISI: 41

اسکوپوس: 48

 

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن کمالیان

ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

kamalianiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0001-5523-3520


استاد و عضو هیات علمی پژوهشکده ژئوتکنیک

- تعداد مقالات:

پژوهشی: 24

ترویجی: 3

ISI: 37

اسکوپوس: 44

دکتر مهدی زارع

مهندسی ژئومکانیک، زلزله شناسی مهندسی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mzareiiees.ac.ir
0000-0000-5125-9702

دکتر محمدرضا قائمقامیان

زلزله شناسی مهندسی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mrghiiees.ac.ir

h-index: 10  

تعداد مقالات:

-پژوهشی:55

ترویجی: 46

ISI: 30

اسکوپوس: 12

دکتر مهدی زهرایی

سازه استاد دانشگاه تهران

mzahraiut.ac.ir
0000-0003-2759-2424

h-index: 15  

تعداد مقالات:

- پژوهشی: 210

- ترویجی: 205

ISI: 85

اسکوپوس: 70

دکتر عباس قلندرزاده

استاد دانشگاه تهران

aghalandut.ac.ir

دکتر محسن قائمیان

مهندسی عمران استاد و رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

ghaemiansharif.edu

دکتر مرتضی بسطامی

مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

m.bastamiiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0002-7133-0977


دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

رئیس اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

- تعداد مقالات

پژوهشی: 10

 ترویجی: 5

ISI: 21

 اسکوپوس: 25

 

 

دکتر فرج اله عسکری

ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

askariiiees.ac.ir
0000-0001-9157-2693


دانشیار و رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک

- تعداد مقالات

پژوهشی: 24

 ترویجی: 7

 ISI : 20

 اسکوپوس: 8

دکتر حمید زعفرانی

مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

h.zafaraniiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0002-4431-9692


دانشیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی

- تعداد مقالات

پژوهشی: 15

ترویجی: 2

45 :ISI 

اسکوپوس: 55

 

 

دکتر بابک منصوری

عمران- سازه- سنجش از دور- ریسک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

mansouriiiees.ac.ir
02122831116-19
0000-0001-7528-7948


دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

- تعداد مقالات

پژوهشی: 11

 ترویجی: 1

ISI : 18

اسکوپوس: 4

 

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

مهندسی سازه رییس انجمن مهندسی زلزله

behrokhiiees.ac.ir

دکتر محمدرضا قیطانچی

زلزله شناسی بازنشسته مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

mrghcheeut.ac.ir

دکتر سید بهرام بهشتی اول

سازه دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/beheshti
beheshtikntu.ac.ir
0000-0001-8919-2923


تعداد مقالات:

پژوهشی: 57

ترویجی: 3

ISI; 35

اسکوپوس: 42

دکتر محمد خان محمدی

دانشیار دانشگاه تهران

mkhanut.ac.ir

دکترسید تقی امیدنائینی

سازه های هیدرولیکی دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

stnaeeniut.ac.ir

دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب

استاد دانشگاه تبریز

mhbonabgmail.com
0098-411-3392551

مدیر اجرایی

محمد سیاوشان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

siavoshaniiees.ac.ir


رئیس گروه انتشارات و مجلات علمی

ویراستار فارسی و انگلیسی مجلات پژوهشگاه

کارشناس نشریه

آرش اسلامی

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

a.eslamiiiees.ac.ir

مریم فرجام فرد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

farjamfardiiees.ac.ir