اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 127
تعداد پذیرش 57
تعداد عدم پذیرش 42
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 21

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 214 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 329 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 186 روز
درصد پذیرش 45 %