اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 537
تعداد پذیرش 259
تعداد عدم پذیرش 222
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 97

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 247 روز
متوسط زمان داوری 70 روز
متوسط زمان پذیرش 1169 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 934 روز
درصد پذیرش 48 %