کلیدواژه‌ها = سازه‌های زیرزمینی مستطیلی شکل
برآورد تقریبی عمق بحرانی لایه خاک در تحلیل لرزه‌ای سازه‌های زیرزمینی مستطیلی شکل

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-65

حسین جهانخواه؛ امیر حسین پریز؛ مرتضی بسطامی؛ مجید کیانی


اثر تغییر زاویه‌ی جبهه میدان موج برشی بر کرنش های دیواره‌ی سازه های زیرزمینی مستطیلی شکل

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 31-47

امیر حسین پریز؛ حسین جهانخواه؛ مرتضی بسطامی