کلیدواژه‌ها = شبکه پیشخور پس انتشار خطا
تخمین مقادیرحداکثر شتاب جنبش نیرومند زمین توسط سه مدل شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-19

علی نصراله نژاد؛ مصطفی علامه زاده؛ غلام جوان دلویی