کلیدواژه‌ها = المان زیپر بزرگ‌مقیاس
مطالعه روند تغییرات پاسخ لرزه ای اسکلت های ترکیبی قاب محیطی خمشی بلندمرتبه در ساختگاه های نزدیک گسل

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 119-137

محبوبه ابوطالبی؛ افشین مشکوه الدینی؛ جعفر کیوانی قمصری