بررسی ماهیت پالس‌گونه زلزله‌های نزدیک گسل با استفاده از تبدیل S

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 مرکز پژوهش های بنیادین در مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

زلزله‌های نزدیک‌گسل، همواره، از موضوعات مورد توجه مهندسین سازه و زلزله بوده‌اند. شناسایی ماهیت ویرانگر آنها و بررسی ویژگیهای مربوط به پاسخ سازه‌های مهندسی تحت چنین تحریکات لرزه‌ای، موضوع تحقیقات متعددی در ادبیات فنی- مهندسی زلزله است. در این مقاله، ابتدا تبدیل S به عنوان جایگزین قابل قبولی برای تبدیل موجک و تبدیل فوریة کوتاه در سایر رشته‌های مهندسی، شناخته و به عنوان ابزار جدیدی برای شناسایی مشخصات محلی طیفی سیگنال‌های نامانای مربوط به حرکت زمین معرفی شده است. سپس، با استفاده از روش پیشنهادی مبتنی بر این تبدیل، نگاشتهای پالس‌گونه ثبت شده در حوزة نزدیک پردازش و مطالعه شده است. برای این منظور، هفت شتابنگاشت پالس‌گونه به صورتی انتخاب شده‌اند که ضمن پوشش حداکثری ویژگیهای حوزه نزدیک، امکان مقایسه روش پیشنهادی با روشهای قبلی فراهم شود. پس از جداسازی بخش پالس‌گونه، سازه‌های قابی شکل بتنی به صورت سه‌بعدی و در دو ارتفاع 6 و 9 طبقه مدلسازی و تأثیر پالس‌های جدا شده در تخمین منحنی تحلیل دینامیکی فزاینده ارزیابی شده است. همچنین، اثر تغییر پریود طبیعی ارتعاش سازه بر نتایج  با مدلسازی دو قاب خمشی فولادی دو‌بعدی  3 و 12 طبقه مورد مطالعه بیشتر قرار گرفته است. نتایج  مطالعه امکان معرفی پالس با فرکانس کم به عنوان نماینده شتابنگاشت پالس‌گونه را  در تخمین پاسخ دینامیکی سازها، بویژه، در صورت لحاظ کردن رفتار غیر خطی مورد تردید قرار‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها