نظریه کاپولا و کاربرد آن در شناسایی الگوهای پیچیده رخدادهای لرزه‌ای آینده

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

پیشرفتهای موجود در روشهای تحلیل پیش‌یابی زلزله‌ها، امکان ارزیابی مکانهای پر خطر لرزه‌ای را با دقت زیاد توسط رو‌شهای تحلیل گرافی به وجود آورده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد که علاوه بر شکل‌گیری خوشه‌های پر خطر لرزه‌ای، زمین شبکه‌ای پیچیده از زیرخوشه‌‌های متصل به هم قبل از یک زمین‌لرزه بزرگ را فراهم می‌آورد. در این تحقیق، برای مطالعه ‌و شناسایی خوشه‌های پر خطر زلزله‌های آینده از معیاری مبتنی بر کاپولا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده برتری این معیار نسبت به معیارهایی همانند شبکه‌های عصبی مصنوعی است. ارزیابی آماری رویدادهای موجود در کاتالوگ زمین‌لرزه‌های منطقه‌ای می‌تواند اطلاعاتی جدید از الگوهای مکانی زمین‌لرزه‌های مورد مطالعه یا خوشه‌هایی که نقش بیشتر و مهمتری در وقوع رخداد دارند را فراهم آورد. در این تحقیق برای تعیین بی‌هنجاریهای قبل از وقوع زمین-لرزه در ناحیه البرز و زاگرس از معیار کاپولا، که پایداری بیشتری نسبت به عوامل محیطی دارد، استفاده شده است و عملکرد آن در یافتن شبیه‌سازی زمین‌لرزه‌های مشابه آتی را نمایان می‌سازد. این معیار پایداری بیشتری نسبت به نوفه دارد و توانایی بیشتری در تعیین ارتباط درونی بین شبکه مکانی زمین‌لرزه‌ها قبل از زلزله اصلی را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Monte Carlo Simulations by Using Copula algorithm for Seismic Hazard Assessment in the Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa AllamehZadeh
  • Rasol Mazloom
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES)
چکیده [English]

In this article, we showed the results of pattern recognition by using numerical simulations models using Copula methods for earthquake prediction for central Alborz (Tehran region) and compared them with the results of seismogenic nodes. The goal of this paper is to identify where earthquakes with M>6.0 can occur and define the assemblage of geological -geomorphological features that discriminate such sites from areas of lower seismic potential. It is demonstrated that the synthetic clustering in space and time of earthquakes are useful for seismic hazard assessment and intermediate-range earthquake in Tehran region. In these experiments, we will present a Copula methods that can finds the unknown location of the possibility major earthquakes by using foreshocks, Seismic silence, and Doughnut pattern in this region. Our model and computer simulations obtain these synchrony results across in Tehran region located in center of Alborz in Irananian plate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monte-Carlo Simulation
  • Pattern recognition
  • Copula
  • Doughnut Pattern
  • Seismic Hazard